Dnes je 14.04.2024

Svátek má Vincenc

ikonka pocasi 10°C - zataženo

Pelhřimov

Co prozradily městské kroniky. Stalo se před 80 lety (rok 1944) - 1. díl

Co prozradily městské kroniky. Stalo se před 80 lety (rok 1944) - 1. díl

Vážení čtenáři, rok 1944 byl předposledním rokem válečným, což se samozřejmě projevilo i v životě města. Byly zde v činnosti německé orgány, fašistické organizace, probíhalo zatýkání občanů, v okolí byli partyzáni, přelétávala nepřátelská letadla, ale i tak město žilo svým životem. O tom všem jsou zápisy, které jsme z kroniky vybrali. Protože jsou četné a zajímavé, rozdělili jsme je na dvě části. Ještě připomínáme, že zápis do kroniky o událostech z tohoto roku byl učiněn až po deseti letech, v r. 1954. 

Protestní shromáždění proti bolševismu
V neděli 30. ledna byla z popudu Okresního vedení VOS uspořádána protestní manifestace všeho pracujícího lidu pelhřimovského proti bolševismu. Velmi početný průvod vyšel od kaple P. Marie s hudbou. V průvodě byly neseny vlajky říšská a protektorátní, dále standardy s hesly připojující se k protestnímu projevu. Slavnostní shromáždění v Národním domě zahájil redaktor Liebscher. Orchestrální sdružení zahrálo ouverturu k Smetanově Hubičce a Malinovi zpěváčci zazpívali národní písně. Projevy učinili předseda dělnického závodního výboru fy Müller a Müller, dále zástupce okresního vedoucí VOS redaktor Liebscher a slavnostní řečník šéfredaktor Hugo Tuskány z Prahy. 

Česká liga proti bolševismu 
Dne 3. prosince uspořádala Česká liga proti bolševismu v Národním domě veřejný projev na théma „Stavíme se do jednotné fronty proti bolševismu“. Promluvil kulturně politický šéfredaktor rozhlasu Alois Kříž. 

Manifestace proti židobolševismu 
V neděli 2. července uspořádalo okresní vedení VOS na náměstí manifestaci celého Pelhřimovska „Proti bolševismu, za šťastnou budoucnost národa“, na níž promluvil ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec (na titulním snímku). Odpoledne a večer byl v Národním domě kulturně zábavní program při volném vstupu. Účinkoval Záboj, který měl na pořadu čísla hudební a zpěvní, další pořad vyplnil Dětský pěvecký sbor a recitace. 

Koncert jihlavského něm. orchestru
Místní skupina NSDAP uspořádala 27. února v Národním domě – v poslední době se začal raziti název „Městské divadlo“ - koncert symfonického orchestru města Jihlavy. Správní komise přispěla na tento podnik částkou 6000 K. Zvalo se pouze německými plakáty, tištěnými u Šprongla, a tak většina občanstva si jich ani nevšimla. U našich lidí vzbudilo rozhořčení také to, že jméno českého skladatele Dvořáka bylo vytištěno „Dvorschak“. A o Dvořákovi je přece známo, že i za hranicemi v Anglii a v Americe úzkostlivě dbal, aby jeho jméno bylo správně vysázeno. A tohle se stalo u nás v českém městě! 

Zatčení 
Dne 20. července po půlnoci byli zatčeni posluchači zahraničního rozhlasu a někteří komunisté, kteří se scházeli 
v hostinci U Stavů za Kamenným mostem. Zatčení provedlo gestapo za vojenské asistence. Zatčeni byli: Bělík Josef (otec), Bělík Josef (syn), Bednář František, Bláha Antonín, Cinka František, Havel Václav, Havel František, Holý Jaroslav, Kocián Karel, Křížek Karel, Měkuta Antonín, Pípal Václav, Stava František, Vítek František, Volák Václav, Peroutka Antonín. Byli odvezeni do Terezína, kde byli i vyslýcháni. S nimi jel i Václav Kemmr – „Švertásek“, který byl zatčen o tři neděle dříve a podle odůvodněné domněnky zatčených pod velkým nátlakem a týráním pověděl, kteří hosté a kdy se scházejí u Stavů. Bělík (otec), Hunal a Volák byli asi za týden propuštění. Bláha, Havel, Kocián, Peroutka, Pípal, Stava a Vítek zemřeli v koncentračních táborech, Měkuta byl utlučen ještě v Terezíně. Ostatní se vrátili v květnu 1945. Kemmr zemřel v koncentračním táboře.

Dne 9. září vyslýchalo gestapo několik zdejších občanů, mezi nimi restauratéra Josefa Vlasáka, cukráře Viléma Lipského, hostinského Čeňka Adama, úředníka z Úřadu práce Miroslava Lívance, odborného učitele Jaroslava Hlinku aj. Asi osm občanů bylo zatčeno a odvezeno do Tábora. Hlinka byl mezi těmi, kteří byli uvězněni v Táboře. Důvodem jeho zatčení bylo, že nedal své děti do německé školy a jeho manželka, ač původem Němka, nátlaku německých úřadů rovněž nepovolila a nebojácně prohlásila, že provdáním přijala též národnost manželovu.

Svatováclavské orlice
Dne 9. října byly ve slavnostně vyzdobeném sálu hotelu Slavie předávány svatováclavské orlice jako vyznamenání těm, kdo „věrnou službou Říši a národu dokázaly příkladnou neochvějnost postoje odpovídajícího požadavkům dnešní doby“. Slavnost byla zahájena za účasti vyznamenaných a zástupců úřadů, škol, spolků a občanstva ouverturou k Belliniho opeře Norma. Na to promluvil Reg. Rat. v. Borries a po něm oberlandratinspektor Dr. H. Blaschek z Budějovic. Ten vylíčil význam svatováclavské tradice v tom smyslu, že byla v době republiky úmyslně a záměrně potlačována, ač byla dříve uznávána celým českým národem. Z občanů pelhřimovských byli vyznamenáni čestným štítem protektorátu s orlicí sv. Václava předseda správní komise plk.v.v. Holý a tovární mistr v kartáčovně fy Müller a Müller Jaroslav Oubrecht. Jménem vyznamenaných poděkoval německy plk. Holý. 

Narozeniny Adolfa Hitlera
Dne 20. dubna konalo Kuratorium pro výchovu mládeže v Národním domě oslavu 55. narozenin Adolfa Hitlera za účasti mládeže a zástupců všech vrstev občanstva. Oslava byla zahájena ouverturou ze Smetanovy opery Hubička, kterou zahrálo orchestrální sdružení. Potom instruktoři Kuratoria přednesli stručné výseky ze života Vůdce. Hlavním řečníkem byl okresní pověřenec Kuratoria Zelníček. Slavnost byla ukončena hymnami říšskou a protektorátní. Město bylo vyzdobeno prapory a vlajkami. 

Účast na podnicích
Zaznamenávám ještě, jak byla tehdy zajišťována účast na mnohých kulturních a jiných podnicích. Poněvadž se vědělo, že by byla žalostná, byly do úřadů, škol a podniků doručovány podle seznamu číslované vstupenky, a tak bylo hned zřejmo, kdo se nezúčastnil. Proto se mnozí pokoušeli získat za sebe náhradu za tehdy velmi vzácný úplatek – několik cigaret - ale ani to se nedařilo. Podniky pořádané školami, Zábojem a ochotníky vykazovaly vždy velmi slušnou účast občanstva. 

Jarní den mládeže
V neděli 7. května uspořádalo Kuratorium „Jarní den mládeže“. Byl zahájen budíčkem dechové hudby, která prošla městem. Průvod vyšel v 9 hod. od kaple P. Marie na stadion, kde promluvil okresní pověřenec J. Zelníček a předseda správní komise plk. Holý. Na to předvedli chlapci a dívky ukázky z povinné služby mládeže: tanečky kolem máje se zpěvy národních písní, ukázky závodních běhů, dále různé cviky na nářadí a hry. 

Malinovi zpěváčci 
Dětský sbor zpěváckého spolku Záboj – Malinovi zpěváčci – provedl dne 23. a 24. května pod záštitou Kuratoria hudební, zpěvní a recitační večer za řízení učitelů Maliny a Paroubka. Na pořadu byly ukázky z děl našich předních skladatelů, národní písně a tance. Pořad oznamovala žákyně Koňáková, která byla oblečena v původní pelhřimovský kroj. 

Pelhřimov ve fotografii kdysi a dnes
Ve dnech 16. – 23. ledna uspořádal předseda správní komise plk. Holý výstavu fotografií pod heslem „Pelhřimov kdysi a nyní“ v sále hotelu Záložna. Zájem všech vrstev obyvatelstva byl veliký. A není divu, vždyť výstava sledovala vývoj našeho města od doby poměrně dosti staré – pokud byly pořízeny fotografie – až po dobu nynější. K této výstavbě byly přidruženy dva filmové večery, 18. a 19. ledna, v nichž byly promítány jak filmy retrospektivní, tak i novodobé diapozitivy a filmy z pelhřimovských podniků (Pejclova mlékárna a ateliéry chrámového družstva) a z Křemešníku. Bylo vystaveno celkem 263 fotografií, z nich část z majetku městského muzea.

Matějkovci
Ve dnech 9. - 15. července byla v Záložně výstava strojírenského a slévačského dorostu fy J. Matějka. Byly vystaveny cvičné práce systematického školení a ukázky prací učňů. Šéf firmy Ing. Jaroslav Matějka informoval návštěvníky o péči věnované učňům, kteří po celou učební dobu nepracují výhradně a jednostranně pro výrobu, nýbrž učí se znáti theoreticky i prakticky všechny práce od hotovení a čtení výkresu až po výrobu. Výstava se těšila zasloužené pozornosti. 

Soutěž mladých
Kuratorium vypsalo soutěž duchovní zdatnosti mládeže „Ukaž, co umíš“. Některé práce mladých, jako obrazy, sošky, vyřezávané předměty, výšivky, ale i literární a hudební skladby, byly vystaveny ve výkladní skříni Kuratoria. Mladí hudebníci a zpěváci soutěžili v kreslírně dívčích škol dne 10. května. Této akce se velmi početně zúčastnila školní mládež. Práce byly dotovány cenami. V oboru plastiky obdržela třetí cenu žákyně IV. ročníku zdejší hlavní školy Jiřina Trkolová z Pelhřimova za skupinu, jak Honza zápasí s tříhlavým drakem, aby osvobodil opodál stojící princeznu. Kromě diplomu dostala 4000 K na další soukromé studium.

Dětská besídka
V akci „Umění všem“ uspořádali Sociální pomoc, Okresní péče o mládež, Kuratorium, Národní souručenství a školy v Národním domě dětskou besídku s nadílkou dne 17. prosince. Zahájili ji koledou Malinovi zpěváčci. Potom předvedly děti mateřské školy Průchovy aktovky „Půlnoc v hračkářském krámě“ a „Čáry kuchaře Roštěnky“ a děti obecné školy a některé z hlavních od téhož autora „O Sněžence“ a „Jak v Kocourkově chytali zloděje“. Slavnostní proslov měl předseda OPM. František Lupínek, okr. školní inspektor v.v. Po ukončení byly rozdány potřebným dětem praktické dárky jako obuv, látky, papuče, svetry, rukavice aj.

Nový děkan
Dne 1. února byl jmenován děkanem v Pelhřimově P. Antonín Tichý, dosavadní děkan v Nové Cerekvi. Nový děkan je rodák pelhřimovský, pochází ze mlýna pod Radětínem, kde se narodil dne 22. února 1881. Instalace byla provedena v neděli 13. února.

Za letopiseckou komisi: JUDr. Josef Doubek