Dnes je 15.06.2024

Svátek má Vít

ikonka pocasi 18°C - oblačno

Pelhřimov

Co prozradily městské kroniky. Stalo se před 70 lety (rok 1954)

Co prozradily městské kroniky. Stalo se před 70 lety (rok 1954)

Vážení čtenáři, máme jistě v paměti zápisy z minulého vydání novin z válečného roku 1944. Uplynula jen doba deseti let a jaká nastala změna. Slaví se úplně jiné události, velebí se jiné osoby, je jiný politický systém a jiná ideologie. O tom všem jsou dnešní zápisy z městské kroniky z roku 1954.

1. máj
Oslava 1. máje v Pelhřimově byla zahájena 30. dubna odpoledne výstavou knih v místnostech okr. lidové knihovny a zemědělským trhem na náměstí. Večer pak byla na náměstí lidová veselice, jejíž program vyplnily soubory, hudba a filmy. Četní občané, hlavně rodiče s dětmi, se zúčastnili „pálení čarodějnic“ na Pražské ulici.
Druhý den ráno volal budíček obyvatele našeho města k oslavě Svátku práce. Sraz účastníků byl na Třídě legií a tam také před budovou okresního soudu učinil projev zástupce krajského výboru národní fronty s. Vraný z Jihlavy. Potom za doprovodu tří kapel šel průvod na náměstí, kde se rozešel. V průvodu šli žáci v pionýrských a sportovci ve sportovních úborech, nesli májky, prapory, standardy, mávali praporky, holubičkami a barevnými chocholy – zpívali - radost jim zírala z očí.
Na náměstí byl výroční trh, který uspořádaly národní podniky, a koncert. Při této příležitosti byl otevřen nový velký obchod n. p. Pramen v domě dr. Fáry na náměstí č. p. 13 a lid jej pojmenoval „Gastronom“, což zkrátili hned na „kastrol“.
Odpoledne byl na stadionu koncert a vystoupení estrádního souboru „Smích Prahy“, večer pak taneční zábava v Záložně a ve Slávii.

 9. výročí osvobození ČSR
Oslavou 9. výročí našeho osvobození byl v tomto roce okresní pionýrský slet. V sobotu 8. května se sjeli do Pelhřimova pionýři z celého okresu, aby zde oslavili 5. výročí založení své organisace a 9. výročí osvobození naší vlasti. Z naší školy se zúčastnilo sletu 229 žáků. V Národním domě byla toho dne pionýrská estráda, odpoledne pro pionýry a večer pro dospělé. Na náměstí byl vypálen velký ohňostroj, který připravila místní posádka. V neděli dopoledne byl na náměstí sraz pionýrů. Byl to krásný pohled, když pionýři současně ze všech čtyř ulic pochodovali do náměstí a nastoupili před tribunu. Po zahrání hymen odnesli členové SPB (svazu protifašistických bojovníků) s čestnou stráží pionýrů, svazáků a vojáků věnce k pomníkům obětí prvé i druhé světové války. Po projevu vedoucího tajemníka okr. výboru KSČ s. Novotného byla vykonána slavnostní přehlídka a tradiční manifestační běh vítězství. Odpoledne byl bohatý program na vojenském cvičišti za nádražím, připravil jej Svazarm a posádka. Byla to ukázka terénní jízdy těžkými vojenskými auty, ukázka poslušnosti vycvičených psů aj. Na závěr se konal slavnostní pochod vojáků před velitelem. 

Čsl. - sovětské přátelství
Měsíc Čsl.– sovětského přátelství probíhal letos pod heslem „Se Sovětským svazem za vybudování socialismu v naší vlasti“. U nás byl zahájen 6. listopadu odpoledne na náměstí manifestací k 37. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Hvězdicová štafeta přinesla ze 76 obcí a 6 závodů zdravice sovětskému lidu a závazky na zlepšení práce, zejména co se týče úkolů zemědělských. Večer byl lampionový průvod a po něm v Národním domě projev a film „Daleko od Moskvy“. Zatímco procházel průvod ulicemi, vypalovala místní posádka barevné rakety. V měsíci ČSSP byly u nás konány četné přednášky a besedy o sovětských knihách, byly promítány sovětské filmy a byl tu i hudební večer Čajkovského. Na závěr Měsíce ČSSP bylo slavnostní společné zasedání MNV a ONV, na němž po projevu o významu II. výročí uzavření čs – sov. smlouvy o vzájemné pomoci byly předány školám odměny za brigádnické práce v zemědělství.

 J. V. Stalin
Ve výroční den narozenin J. V. Stalina vzpomněl jeho života a díla předseda ONV Václav Haruda. Vysvětlil, jak veškerá jeho činnost a celý jeho život jsou těsně spjaty s mezinárodním dělnickým hnutím a národně osvobozeneckým bojem koloniálních národů proti imperialistickému útisku. Svůj projev zakončil: „Vzpomínáme-li na s. Stalina, říkáme mír. Stalin - toť jednota lidu, láska k vlasti, úcta k člověku. Stalin - toť splněný plán v průmyslu a v zemědělství, toť scelené lány polí, pevná JZD a zvýšená zemědělská výroba. Stalin - toť radost našich dětí z dárků pod vánočním stromem, láska mladých lidí a spokojenost občanů. Stalin - toť ohromná síla, která vše překoná, síla, která překoná nebezpečí války.“ Oslava byla konána 21. prosince v Národním domě za hojné účasti obecenstva.

Nemocnice
Ve dnech 20. - 21. listopadu oslavila naše nemocnice 50 let svého trvání a 25 let práce primáře MUDr. Jaroslava Pujmana, jehož příchodem začal rozvoj pelhřimovské nemocnice. Z malé nemocnice vybudoval ústav, který je chloubou našeho okresu.
Primář MUDr. Pujman dovedl všechny lékaře i ostatní zaměstnance stmelit v pevný pracovní kolektiv a svým příkladem jej strhával k nadšené práci. Vychoval na 50 zdatných lékařů, z nichž je pět primářů, dva kliničtí asistenti a jeden universitní profesor. Za těch 25 let své chirurgické činnosti provedl 61 979 operací a 98 699 roentgenových vyšetření. Přitom našel ještě čas na odborné studium, na vědeckou práci, která se týká hlavně chirurgie břišní, traumatologie a operování perforovaných vředů paratyfových. Tisíce lidí vzpomíná ho s láskou a vděkem.
V roce 1949 měla nemocnice jen dva primariáty: chirurgicko-gynekologicko  porodnický a interní. 1. prosince 1952 bylo otevřeno dětské oddělení (MUDr. Marie Woydinková) a 1. ledna 1954 zřízeno samostatné oddělení gynekologicko porodnické (primář MUDr. Jaroslav Uchytil). Dnes má nemocnice čtyři primariáty: chirurgický (primář dr. Pujman), interní (primář dr. Kalla), dětský a gynekologicko porodnický. V roce 1949 měla nemocnice 280 lůžek a 7390 nemocných, v roce 1953 už 350 lůžek a léčilo se tu 7819 nemocných. Oslava se konala v Národním domě. Byla zahájena v sobotu večer velkou rozhlasovou estrádou a zakončená humornými kritickými šlehy na některé místní nedostatky (byty, vodovod, veřejný záchodek, baráky na Jihlavské silnici aj). O dobrou náladu „večera“ se postarali pražští divadelní a rozhlasoví umělci.

Volby
V tomto roce byly provedeny volby do národních výborů – MNV, ONV, KNV, jakož i volby do NS (Národního shromáždění). V den voleb – 16. května – procházela městem hudba a říznými pochody doprovázela voliče k urnám. Volební místnosti byly čtyři: Národní dům, Záložna, škola chlapecká a škola dívčí. Dne 26. května se konala ustanovující schůze MNV za přítomnosti 38 členů. Do rady MNV byli zvoleni: předseda - Moravcová Marie, dělnice; náměstek předsedy – Matoušů Václav, vedoucí OSP; tajemník – Vítek František, úředník MNV; členové – Šimeček František, dělník, Šikýř Miroslav, garážmistr, Hunalová Alžběta, uklízečka a Sobek Jaroslav, předseda JZD. (zápis o volbách zkrácen)

Zásobování
Obchod v Pelhřimově je již plně zesocialisován a provádí jej státní obchod, n. p. Pramen. Družstevní obchod má v Pelhřimově jednu prodejnu - prodejnu hospodářských potřeb pro zemědělce - ve které smí prodávat jen některé druhy průmyslového zboží. Zřídil ji okresní svaz spotřebních družstev. Zásobování je celkem plynulé, jen v mase a živočišných tucích objevuje se časem nedostatek zaviněný větší spotřebou, spíše však stoupajícími požadavky konsumentů. K vánocům bylo v obchodech všeho dost.
I v tomto roce jsme byli ještě svědky velikých front na poživatiny. Nebylo to jenom maso a máslo po celý rok, ale i cibule, česnek a okurky. Řezníci směli prodávat až od 14 nebo 15 hodin, ale lidé se začínali řadit již dopoledne, často už po 8. hodině. Některé ženy si přinášely do fronty židličky a různé ruční práce. Na mnoho kupujících se často nedostalo, ač se prodávalo v omezené váze (maso 1 kg, máslo 25 dkg). Fronty byly i na koňské maso a u prodejny nutného výseku. 

Snížení cen
Dne 1. dubna vešlo v platnost usnesení strany a vlády o zlevnění zboží široké potřeby. Podstatně byly sníženy ceny u výrobků průmyslových, kdežto u potravinářského zboží byla sleva poměrně malá, a to ještě jen u některých druhů. Vysvětlení je prosté: potravin není ještě tolik, aby jejich ceny mohly být sníženy v tomto poměru jako u nepotravin. Snížení cen bylo u nás uvítáno s radostí. Hned 3. dubna byla na náměstí uspořádána manifestace, jíž se zúčastnili pracující ze všech místních podniků – přišli s prapory – dále posádka, školy a úřady. Při nástupu jednotlivých složek hrála hudba. Díkůvzdání straně a vládě bylo zahájeno hymnami, československou a sovětskou. Přítomné přivítala za okresní akční výbor NF odb. uč. Marta Endrlová a projevy učinili tajemník OV KSČ s. Novotný, zástupci dělníků a poslanec dr. Jindřich Šmída.

Autobusy
Stanoviště autobusů ČSAD (Čsl. automobilové dopravy) bylo na náměstí. To však nebylo vhodné místo ani s hlediska dopravního, ani estetického. Proto bylo naše „autobusové nádraží“ začátkem ledna přeloženo do ulice Růžová, pod gymnásiem. Ale již za několik dní se poznalo, že tato ulice je pro stanoviště naprosto nevhodná, a tak autobusy přijížděly a odjížděly opět z náměstí. Začátkem února bylo autobusové nádraží přemístěno do ulice „U starého pivovaru“. Místní linka nemocnice – nádraží zůstala nezměněna, autobus jezdí přes náměstí.

Školství
Ve šk. roce 1953 – 54 zasáhla do pelhřimovského školství hluboká organisační změna. Školy všeobecně vzdělávací v ČSR byly přebudovány podle sovětského vzoru na
a) školy národní (na vesnicích pro 1.– 5. post ročník)
b) osmileté střední (ve větších místech pro 1.– 8. post ročník)
c) jedenáctileté střední (v okresních městech pro 1.– 11. post ročník)

Bývalá gymnásia byla zrušená. V důsledku toho došlo v Pelhřimově ke zřízení jedenáctileté střední školy, do níž byly sloučeny pod jednou správou tři dosavadní samostatné pelhřimovské školy: střední škola chlapecká, střední škola dívčí a gymnasium. Vznikla škola o 35 třídách ve třech budovách. Hlavní budovou se stala budova chlapecké školy, do níž se přestěhovalo zařízení gymnasia. V budově dívčí školy bylo umístěno 14 tříd, v budově býv. gymnasia sedm tříd a ve škole chlapecké 14. Ředitelkou jedenáctiletky byla jmenována dosavadní ředitelka chlapecké školy Anna Hrabětová. Jejími zástupci byli Josef Chalupa, dosavadní ředitel gymnasia, a František Vopálenský, dosavadní ředitel střední školy ve Vyskytné.

Zastřelení orla
Dne 29. března zastřelil u Stráže člen okresního mysliveckého spolku Josef Slavík říčního orla, který měřil v rozpětí křídel 155 cm. Orel měl značku švédského loveckého spolku: 84 82 Sverige Jägere - förbundet. Byla o tom podána zpráva švédským přírodovědeckým pracovníkům. Ti poděkovali za zprávu a oznámili, že orel byl kroužkován jako mládě 16. července 1947 v městě Baven v provincii Födermnland. Krajské museum v Jihlavě obdrželo současně odbornou literaturu o způsobu kroužkování ptáků ve Švédsku. 

Děda Mráz
Před vánočními svátky – 20. prosince – přijel do Pelhřimova Děda Mráz. Děti, které ho v Národním domě netrpělivě očekávaly, jej s radostí uvítaly. Tam jim vyprávěl o své daleké cestě a řekl jim také, co dělaly v tomto roce dobře a v čem by se měly v příštím roce polepšit. Potom jim rozdal dárky, mateřské škole a družině mládeže pěkné hračky a všem cukroví. Na ukončení této dětské slavnosti zahrál dramatický kroužek čínskou pohádkovou hru „Zlá princezna a tři mandaríni“. Dědu Mráze představoval ředitel DO R. Střítecký.

Církevní slavnosti
Dne 13. června byla na Křemešníku pouť. Bylo tam mnoho lidí, přijelo i několik pražských autokarů, plně obsazených. K tak veliké účasti přispělo snad i to, že kolovaly pověsti, jako by to měla být již poslední pouť na Křemešníku. Tentokrát tam bylo též několik stánků s průmyslovým zbožím, k jídlu rohlíky a sýr. Uzenina nebyla. Den byl krásný, k večeru bouře, v Pelhřimově s průtrží mračen.
O vzkříšení, které bylo 17. dubna, nešel již církevní průvod po náměstí. Vyšel z kostela, prošel Solní bránou a dvakrát obešel kostel.

Děkanský úřad
Děkan P. Antonín Tichý, který působil v Pelhřimově od 1. února 1944, byl dán dnem 31. července 1954 do pense a na jeho místo byl ustanoven děkan z Červené Řečice P. Václav Bureš. Jeho instalace se konala 21. listopadu 1954. Dne 1. října t. r. byl nový děkan jmenován arciděkanem (archipresbyterem). Děkan Tichý se odstěhoval ke svému bratru faráři do Častrova.

Firma na hodin. závodu
Na hodinářský závod – dříve Maškův – byla po znárodnění zavěšena firma s nápisem „Chronor“. Proč tento nápis, bylo opravdu záhadou – snad aby tomu prostý člověk nerozuměl (chronos, také chronor – je slovo řecké a značí v češtině „čas“). V červnu byla tato firma vyměněna za firmu s nápisem „Hodiny – klenoty“. Tomu teď rozumí každý. 

Za Letopiseckou komisi: JUDr. Josef Doubek