Dnes je 15.06.2024

Svátek má Vít

ikonka pocasi 18°C - oblačno

Pelhřimov

Co prozradily městské kroniky: Stalo se před 70 lety (rok 1953) - 1. díl

Co prozradily městské kroniky: Stalo se před 70 lety (rok 1953) - 1. díl

Vážení čtenáři, listováním v městské kronice se od roku 1943 posouváme o deset let a dostáváme se do roku 1953, do úplně jiné doby v historii města. To dokumentují nejen události zapsané v kronice, ale i způsob a vyznění těchto zápisů. Připomeňme si tedy, jak naše město žilo před 70 lety.

Pětiletka
Rok 1953 – poslední rok Gottwaldovy pětiletky. Vesele do něj nastupovali pracující našich závodů, hudba
je doprovázela na pracoviště, a tato - vyzdobená - je vítala. Před zahájením práce byla ve všech podnicích slavnostní schůze, na níž promluvili předsedové závodní organisace KSČ, závodních rad a vedoucí závodů. Hodnotili výsledky minulých let a seznámili zaměstnance s úkoly, které je čekají v posledním roce pětiletky. Úkoly jsou sice zvýšeny, ale naši pracující je zvládli překračováním norem, socialistickou soutěží a zlepšováním výrobních procesů. A to byl příspěvek našich pracujících k posílení tábora míru, vedeného Sovětským svazem, v boji za zachování míru v celém světě.

Průmyslová výroba
Kapitalistický sektor byl vytlačen za všech výrobních odvětví. Výroba v podnicích se zvýšila, některé podniky
se zvětšily, čímž vzrostl i počet zaměstnanců. Jsou to národní podniky Agrostroj, Amylon (Jihočeské škrobárny)
a Spojené kartáčovny. Byly u nás vybudovány i nové průmyslové podniky: Stavovýroba, n.p. a družstvo truhlářů „Dřevo“. Cihelna okr. průmyslového kombinátu byla vybavena novým strojovým zařízením, čímž se výroba zdvojnásobila.

Pozoruhodný je tu vzrůst produktivity práce, která se zvýšila asi o polovinu. Úkoly, stanovené pětiletým plánem, byly splněny před termínem a i překročeny. Vzhledem k tomuto rozvoji výrobních sil není v Pelhřimově nezaměstnaných.

Komunální podniky
V pětiletce byly zřízeny v Pelhřimově tyto komunální podniky: Okresní průmyslový kombinát (OPK), Okresní stavební podnik (OSP) a Komunální služby města Pelhřimova. Všechny mají působnost pro celý okres, Komunální služby města Pelhřimova vznikly zapojením různých soukromých živnostníků, provozovny jsou rozptýleny, poněvadž se nacházejí v dílnách dřívějších majitelů. Tím lze vysvětlit dosud značné nedostatky.

 Výstavba města
Bytová výstavba se u nás opozdila následkem urychlené výstavby těžkého průmyslu, dolů, hutí a s tím souvisejících technických odvětví. V našem městě je velká bytová tíseň. Teprve v tomto roce se začíná rozvíjet stavební ruch: bylo vybudováno celkem 29 bytových jednotek.

A ještě něco je nutno s povděkem kvitovat: začíná se projevovat péče o údržbu domů a bytů, které převzal
do své správy bytový sektor okresního stavebního podniku, Však už bylo na čase! Přestavby a úpravy byly provedeny ve 27 případech.

Kamenný most pod Dolní branou a most u škrobárny byly rozšířeny o chodníky, viadukt za nádražím byl značně rozšířen a podjezd vyhlouben, na nádraží zřízeny manipulační koleje, čímž byla usnadněna nakládka i skládka, třída Legií (na snímku) od soudní budovy ke Kalvárii rozšířena a udělána asfaltová vozovka. Každého, kdo pamatuje dřívější stav této ulice s dřevěným chodníkem pro neobyčejně velké bláto, udivuje nynější hezký vzhled a prostornost nové úpravy.

 Přesuny zaměstnanců
Budování a přestavba národního hospodářství v Gottwaldově pětiletce si vyžádaly přesuny pracovních sil. Některé podniky v našem městě, jako Agrostroj, Spojené kartáčovny a jiné zvyšovaly svoji výrobu zaváděním druhých a třetích směn, tím se vytvářely nové příležitosti pro zaměstnání. Na mnohá pracoviště, kde dříve pracovali převážně muži, nastoupily ženy a muži zaujali jiná důležitější místa. Rozvojem průmyslové výroby bylo umožněno mnohým našim starším občanům zapojit se do práce. A pak to byla hlavně měnová reforma, která donutila mnoho žen a důchodců vstoupit do zaměstnání.

Kultura
V Pelhřimově byl zřízen Dům osvěty (DO), při němž jsou kroužky pěvecký, divadelní, hudební, filmový, výtvarný
a zahrádkářský. Mnohé z nich - bohužel - vyvíjejí jen nepatrnou činnost. Obyvatelé našeho města mají možnost několikrát v měsíci shlédnout profesionální umělce a ještě 30 - 40 představení v kině.

Obchod a zásobování
Při sledování vývoje distribuce a zásobování od r. 1945 a zvláště v pětiletce je patrný rozvoj socialistického obchodu. Socialistický obchod v Pelhřimově se začíná vytvářet od ustavení spotřebního družstva „Práce“ v červnu 1945, v tom roce se zapojilo již osm soukromých prodejen do družstevního sektoru a v roce 1951 byla socializace soukromého obchodu ve městě dokončena.

V roce 1952 se v Pelhřimově vedle sítě družstevního obchodu objevily první prodejny státního obchodu „Pramen, n.p.“, který po delimitaci v říjnu 1952 převzal ve městě veškerou obchodní síť a tím i zásobování městského obyvatelstva.

Spotřební družstvo zahájilo 1. ledna 1953 novou vývojovou etapu socialistického budování: jeho úkolem teď je, aby vlastní činností přesvědčovalo zemědělce o výhodách společného hospodaření a tak pomáhalo
při socializaci venkova. Za tím účelem byly zřízeny vesnické Jednoty, lidová družstva spotřební (LDS) ve větších obcích okresu a družstvo „Práce“ bylo změněno v „Okresní svaz spotřebních družstev“ (OSSD) v Pelhřimově.

Význam obchodu a zásobování také u nás značně vzrostl po zavedení jednotného trhu a po provedení měnové reformy. Byla zavedena rozšířená prodejní doba ve večerních hodinách, prodej v sobotu odpoledne a v neděli dopoledne, dále mimořádné tržní akce a zemědělské trhy.

Se začleňováním hostinců do socialistického sektoru bylo začato teprve v roce 1952. Na venkově byly zapojovány do družstevního sektoru, v Pelhřimově se staly součástí komunálního podniku. V druhé polovině r. 1953 bylo pohostinství ve městě začleněno do n.p. „Restaurace a jídelny“ (RaJ).

Pro zásobování našich občanů mají od července 1953 nemalý význam též zemědělské trhy, na nichž jednotná zemědělská družstva prodávají své přebytky.

Statek „Pulda“
Dne 1. ledna předal MNV statek „ Pulda“, který byl jako konfiskát po továrníku Kouřimském v jeho majetku, místnímu JZD. V roce 1951 se na tomto statku hospodařilo s prodělkem, ale v minulém roce - 1952 - statek splnil nejen všechny předepsané dodávky, ale vykázal ještě zisk
v částce 69.000 Kč.

Mandelinka bramborová
Poněvadž se v katastru města vyskytla mandelinka bramborová, vyhlásil MNV povinné hledačky tohoto škůdce bramborových kultur a pohrozil trestem těm, kdo by jeho výzvy nedbali.

V. Stalin zemřel
Ve čtvrtek 5. března 1953 zemřel předseda Rady ministrů SSSR a tajemník Ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu generalissimus Josef Vissarionovič Stalin ve věku 73 let. Zpráva o jeho smrti dotkla se všech pracujících v Pelhřimově. Hned zavlály smuteční prapory z budov úřadů, škol, místních průmyslových podniků a socialistických domů. V několika hodinách byly pietně vyzdobeny všechny úřadovny a výkladní skříně podobiznami nebo bustami J. V. Stalina a nápisy vystihujícími význam jeh osobnosti.

V den pohřbu v pondělí 9. března byla uspořádána na náměstí smuteční tryzna. Před Záložnou, kde je sídlo okresního výboru KSČ, byl postaven kenotaf s bustou zesnulého, vyzdobený černou a červenou látkou, věnci, květinami a nápisem „Váš odkaz splníme“. Po obou stranách plály řecké ohně. Čestnou stráž stáli příslušníci armády, lidové milice a Sboru národní bezpečnosti (SNB). Od 8. hodiny ranní přicházeli pracující ze všech místních podniků a úřadů na náměstí, kde zaujali vykázaná místa. Potom tajemník místního okresního výboru KSČ s. Jan Jandora procítěnými slovy vyzdvihl význam J. V. Stalina, zdůvodnil jeho ztrátu pro Sovětský svaz, pro nás a pro pracující celého světa. Potom odešli všichni na svá pracoviště, aby ještě s větším úsilím pokračovali na budování socialismu v naší vlasti.

President ČSR K. Gottwald zemřel
Ještě nedovlály smuteční prapory Stalinovy, ještě nezavadly květy na jeho věncích a kyticích - a již nová smutná zpráva upoutala pozornost všeho lidu u nás i v cizině: „President Československé republiky těžce onemocněl.“ Všechen lid sledoval s obavou rozhlasové zprávy o stavu jeho nemoci a když 14. března 1953 rozhlas hlásil,
že president  ČSR a předseda KSČ s. Gottwald zemřel, nastal i v Pelhřimově všeobecný smutek. Mnozí teprve teď si uvědomovali jeho významnou práci. Opět se objevily smuteční prapory na úředních, podnikových a i soukromých budovách, výlohy obchodů opět upraveny se smuteční výzdobou a i v oknech některých soukromých bytů se objevily obrazy zesnulého presidenta.

Na MNV byl postaven kenotaf pokrytý černou látkou. Na něm na rudém podkladu byla busta presidenta republiky v zeleni květin. Za ní červené pozadí se znakem ČSR, přes nějž byla smuteční páska. Vpředu stůl pokrytý rudou látkou a na něm kondolenční listiny, do nichž se podpisovali občané města, mnozí z nich připojovali ke svým podpisům vhodná hesla a závazky. V Pelhřimově se podepsalo do kondolenčních archů 3414 občanů.

Na náměstí před Záložnou byl znovu upraven dosud tam stojící kenotaf: busta presidenta republiky v zeleni
a květech, planoucí řecké ohně. Ve dne v noci se střídaly čestné stráže, jež tvořili příslušníci armády, milice, SNB, pracující z továren i úřadů a podniků, pionýři a pionýrky místních škol, zemědělci. V den pohřbu - 19. března - přišli sem v sevřených útvarech všichni pracující z podniků, úřadů, škol i četní jiní občané - celková účast byla asi 5000, aby vzdali poslední poctu svému presidentu.

Zápotocký president
Volba nového presidenta Československé republiky byla v Pelhřimově očekávána se zvědavostí, ač téměř každému bylo jasno, že jím nemůže býti nikdo jiný než Gottwaldův spolupracovník s. Antonín Zápotocký. Výsledek volby dne 21. března nebyl proto vlastně překvapením a byl přijat občany s upřímným souhlasem,
ba s radostí. Na úředních budovách i soukromých domech se objevily vlajky státní i sovětské, výlohy byly vyzdobeny bustami a obrazy nového presidenta.

Za Letopiseckou komisi: Mgr. Rostislav Čech, JUDr. Josef Doubek