Dnes je 25.07.2024

Svátek má Jakub

ikonka pocasi 20°C - jasno

Pelhřimov

Co prozradily městské kroniky: Stalo se před 60 lety (rok 1963) - 1. díl

Co prozradily městské kroniky: Stalo se před 60 lety (rok 1963) - 1. díl

Vážení čtenáři, zápisy v městské kronice za rok 1963 zapsal Alois Lisa, kronikář města Pelhřimova. Jak je uvedeno v závěru zápisu za tento rok, vzdal se funkce kronikáře dne 30. dubna 1964, dokončiv zápis roku 1963. Příčina odchodu byla nemoc. Novým kronikářem města Pelhřimova byl jmenován Ludvík Hron. 

Výroba masných polotovarů
Zaměstnaná provdaná žena musí šetřit čas. To se jí daří, používá-li služeb, jež se jí nabízejí třeba ředitelstvím Restaurací a jídelen – v provozovně Popovice. Tato provozovna zavedla výrobu masných polotovarů. Připravují tu: španělské ptáčky, domácí sekanou se slaninou, obalované karbanátky, frankfurtskou pečeni, nadívaný bůček, oblíbené čevapčiči a samozřejmě i řízky. Průměrný obrat jednoho dne je 18 kilogramových porcí a 82 porcí dvanácti dekagramových španělských ptáčků, řízků a nadívaného bůčku. Cenový rozdíl: u vepřového řízku je pořizovací cena 3,45 Kčs a prodejní 3,80 Kčs, španělský ptáček má kalkulaci 2,99 Kčs a prodejní cenu 3,80 Kčs. Cenový rozdíl se vrátí ženě ušetřeným časem. 

Prodejna mléčných lahůdek
Prodejna mléčných lahůdek na náměstí získala v celokrajné soutěži první místo. Jídelna čistotou jen svítí. Kolektiv prodejny má radost z tohoto úspěchu, na kterém má ovšem sám největší podíl. Největší radost však má kolektiv 
z uznání, kterým spotřebitelé vyjadřují spokojenost se vzornou obsluhou. 

Prodej vánočních kaprů
Jako loni, tak i letos bylo kaprů pro štědrou večeři dost. Vánoční kapři se prodávali v neděli 22. a v pondělí 23. prosince na třech místech: v Masně v Nádražní ulici, kde je vedoucím František Vávra, v dolíku u nádraží prodejně vedoucího s. Kalivody a konečně na náměstí u kašny a z kašny – Miloslav Kříž – řezník. Ryb bylo dost, takže spotřebitelé byli plně spokojeni. 

Projekt nového hotelu
V současné době je vypracována studie na nový hotel v Pelhřimově, kterou vypracoval Státní projektový ústav Praha. V uvedené stavbě se počítá s 32 pokoji jednolůžkovými a 32 dvoulůžkovými, tj. celkem 96 lůžek a dalších 54 lůžek bude na společné noclehárně. Dále bude postaveno 20 garáží pro osobní auta. Počet míst u stolů v budoucím hotelu bude 175 a kapacita kuchyně 650 hlavních jídel. 
S výstavbou nového pelhřimovského hotelu se počítá na léta 1965 a 1966. 

Provedené stavby a stavební úpravy
Provedeny byly stavby a stavební úpravy: Jihočeské mlýny a pekárny – instalace pásové pece BN 40, cestovní kancelář „Turista na náměstí – zřízeny kanceláře v přízemí, stavba velkokapacitního teletníku na Polním dvoře – investor Státní statek, započato se stavbou potravinářské samoobsluhy v novém sídlišti v ul. Pod náspem, stavba expedičního skladu DUP u Řemenovské silnice, stavba skladu JČE u Splavu, generální opravy v „zubním středisku“, stavba školní stravovny v akci Z, generální opravy fasády hotelu Slávie, generální opravy střech a záchodů v budově SZTŠ – býv. Gymnázium, stavba dřevkárny ve Spojených kartáčovnách na nádraží, sadová úprava ve Vnitřní ulici, stavba 24 garáží pro osobní auta u Strachova, u Splavu a při rodinných domcích, stavba 15 rodinných domků mezi silnicí Řemenovskou a Jihlavskou a u Strachova v ulici K. H. Borovského.

Doplňovací volby do Měst. NV
Doplňovací volba do národního výboru v Pelhřimově se konala pro volební obvody č. 6, 10, 27 a 39 dne 27. ledna 1963. Ve volebním obvodě č. 6 resignoval na funkci poslance Měst.NV s. František Štefl, který změnil zaměstnání 
a nemůže funkci dále vykonávat. Ve volebním obvodě č. 10 byla poslankyní tragicky zesnulá MUDr. Jitka Hromádková, primářka dět. oddělení OÚNZ v Pelhřimově. Poslancem obvodu č. 27 byl Pavel Švejstil, navržený míst. výborem ČSM. Byl z funkce odvolán, poněvadž neplnil řádně svoje povinnosti. V obvodě č. 39 resignoval na funkci poslance s. Vladimír Šašek. Změnil zaměstnání a funkci nemůže dále vykonávat. Do funkcí poslanců Měst. NV byli navrženi za obvod č. 6: s. Jaroslav Soukup, ředitel učňovské školy v Pelhřimově, za obvod č. 10 s. MUDr. Irma Žemličková, lékařka OÚNZ v Pelhřimově, za obvod č. 29 s. Marie Dojavová, učitelka ZDŠ v Pelhřimově a za obvod č. 39 s. Josef Vondrák, vedoucí Kovomatu v Pelhřimově. Tato volba byla provedena se všemi zákonnými náležitostmi podle zák. č. 39/1960 Sb. o volbách do národních výborů. 

Úpravy ve městě
Měst.NV dal provést kanalizaci k novým školám, takže splašky od Krásových domků otevřenou strouhou už do města nepotečou.
Občané města vděčně kvitovali, že správa města v letošním roce upustila od sypání chodníků a vozovek škvárou a popelem a zařídila posypávání drobnými kamínky. Ty přece tak nešpiní boty, punčochy a kalhoty, jako popel a škvára. 

Zkušenosti s Kukavozem
Zkušenosti s odvozem popela v našem městě jsou v současné době celkem dobré; popel je pravidelně odvážen 
a nejsou v tom směru žádné závažnější připomínky. Z řad osádky Kukavozu jsou stížnosti na některé uživatele popelnic, kteří dávají do popelnic těžké kovové předměty a ohrožují tím zařízení Kukavozu. Je samozřejmé, že odvoz odpadků a takovýchto popelnic členové osádky Kukavozu odmítají a neprovádějí. 

Potíže s pitnou vodou
Městský vodovod v Pelhřimově je nyní posílen vodou z přídavného vodovodu (z balené vodárny) z Nemojovského rybníka. Poněvadž hned netekla voda čistá a neteče čistá ani nyní po dešti, vydal Měst.NV následující „Upozornění“:  „Upozorňujeme všechno obyvatelstvo, aby počínaje dnešním dnem, tj. 11. září 1963 od středy v 9 hod., až do odvolání nepoužívalo pro přímý konsum vodu v surovém stavu tak, jak je nyní přiváděna do vodovodu, i když příslušné bakteriologické a chemické zkoušky získaných a náležitě upravených vodních zdrojů z vodovodů Nemojov dopadly úspěšně, je nutno na přechodnou dobu – až do konečného přezkoušení – zachovávati zvýšená bezpečnostní opatření při konsumu přiváděné vody. Je proto třeba se vyvarovati přímého konsumu dodané vody a doporučujeme, aby tato byla – až do odvolání – před pitím a jiným bezprostředním použitím převařována. Věříme, že obyvatelstvo našeho města pochopí naší snahu opatřiti pro okresní město dostatečné množství vody a že svojí ukázněností ve svém vlastním zájmu pomůže v konečné a urychlené likvidaci dosavadního nepříznivého stavu zásobování města pitnou vodou“. Upozornění bylo vydáno písemně a často opakováno městským rozhlasem. 

Návrh na stavbu skupinového vodovodu od Švihova
Balená vodárna posiluje městský gravitační vodovod 8 – 10 vteřinovými litry (vt/l), což je asi 123 l denně na občana při 7.000 obyvatel. Dosavadní zdroj 12 – 14 vt/l dodává 130 – 140 l na občana denně, z čehož samo Sídliště spotřebuje 2 – 3 litru za vteřinu. Vodovodní síť neodpovídá dosavadnímu přívodu vody, je zastaralá a jeho dimenze nebude stačit pojmout potřebné množství vody. Proto také je taková situace, která nutí ke skupinové výstavbě vodovodu na Želivce. Původní návrh mluvil o Sedlici, čímž by byl ohrožen rozvoj okresu i samotného Pelhřimova, protože by zátopa zasahovala území asi necelé 2 km od Pelhřimova. Po protestech bylo definitivně rozhodnuto o výstavbě vodní nádrže u Švihova, čemuž padne za oběť 498 obytných domů, 28 výrobních zařízení v Dolních Kralovicích. Stavba je rozvržena do dvou etap, stavební náklad se odhaduje na 1 miliardu 200 milionů Kčs. Bude nutno vystavět čistící stanici v Pelhřimově, v Pacově, doplnit a opravit kanalizaci v Pelhřimově a Želivě. Rada KNV, jako podnikatel vodní stavby, odsouhlasila povinnost závodů ležících při povodí řeky Želivky a jejích přítoků opatřit si vodu potřebnou pro výrobu z jiných pramenů. Zdrojů pitné vody nesmí býti použito. Toto opatření se dotkne pelhřimovské škrobárny a papíren v Červené Řečici. Měst.NV usiluje také o posílení vodovodu zachycením vody v Lešově do doby vybudování skupinového vodovodu. To by si ovšem vyžádalo téměř jistě položení dalšího potrubí od prameniště až do města, neboť stávající by zvýšený tlak neuneslo. 

Opravy fasád domů na náměstí
V roce 1962 byla provedena oprava fasád 9 domů na náměstí, budovy děkanství, dokončena oprava omítky děkanského kostela, provedena oprava krovu a krytiny kostelní věže, opraveny domy čp. 9 a 11. V r. 1963 se v opravách domů na náměstí pokračovalo, počítalo se s opravou krovu a krytiny Rynárecké brány a kaple Panny Marie. Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů pokračuje na vypracování asanačního plánu historického jádra města. Pracovníci Jihočeského podniku pro údržbu památek provádějí v červnu úpravu fasády na bývalém zámku, dnešní budově muzea. V letošním roce bude dále opraven dům čp. 17, tj. budova Domu osvěty a dům čp. 16. Došlo rovněž k opravě střechy na barokní kapli Panny Marie. Dne 3. 8. 1963 byla zahájena oprava omítek na budově čp. 13, která je ve velmi špatném stavu a narušuje celkový obraz náměstí. 

Čaje každou neděli
V neděli 20. října zahajují pravidelné odpolední čaje v 15.00 hod. na Křemešníku, kde hraje instrumentální skupina s. Krska a od 15.30 hod. v Sadech v Pelhřimově, kde účinkuje Combo Club. Tyto čaje, z nichž je možný výběr, budou nyní každou neděli. Autobus odjíždí na Křemešník do krásného prostředí ve 13.30 hod. Se souborem s. Krska zpívá Máša Křížková, Máša Rásochová a Jirka Štědný. Zpátky jede ve 20.45 hod. 

Televizní převaděč
Práce na zřízení televizního převaděče při Vlásenické silnici musely být pro mrazy zastaveny. Pro jejich ukončení je třeba uložit elektrický zemní kabel od připravované linky a vyzdít domek. Postavení stožáru i ostatní práce jsou zajištěny a bude možno je provést hned, jak to počasí dovolí. Všichni majitelé televizních přijímačů mají zájem 
na tom, aby příjem, to je obraz i zvuk, byl v našem městě co nejlepší. Všichni občané jsou ochotni při méně náročných pracích, na které stačí, pomoci. Pelhřimov, přestože na různých místech v naší republice je připraveno několik převaděčů, bude prvním místem, kde dojde k jeho zapojení. Dne 15. června 1963 byla uvedena znovu převáděcí televizní stanice do provozu. 

Zájezdy na hokej do Jihlavy
Dnem 2. 8. 1963 začíná v Jihlavě hokej. ČSAD, n.p., závod Pelhřimov bude pořádat pravidelnou dopravu z Pelhřimova do Jihlavy a zpět. Zahájení dopravy bude 2. 10. 1963 v 17.30 hod., odjezd od garáží ČSAD. Jízdné pro 1 osobu je 8,- Kč pro obě jízdy. 
 
Zlá bytová situace
Bytová situace, ač se zlepšila a lepší, je stále ještě zoufalá. Dokazuje to případ, který se udál 5. 8. 1963. Do uprázdněného bytu v Nádražní ulici v domě Karla Krásy se neoprávněně bez dekretu nastěhoval Karel P., 23 roků starý, ženatý, otec jednoho dítka. Bytová komise trvala při jednání s ním v kanceláři v 1. poschodí na stanovisku, že musí byt vyklidit a čekat, až mu bude jiný přidělen. Tento po marném dohadování, že musí bydlet, před přítomnými zaměstnanci Měst.NV Karlem Vajglem, bytovým referentem a Františkem Slámou vyskočil z okna do Školní ulice, přičemž si zlámal nohu a poranil se na páteři. 

Za Letopiseckou komisi: JUDr. Josef Doubek

Použité fotografie jsou z archivu Muzea Vysočiny Pelhřimov.