Dnes je 25.02.2024

Svátek má Liliana

ikonka pocasi 6°C - zataženo

Pelhřimov

Co prozradily městské kroniky: Stalo se před 50 lety (rok 1973) - 1. díl

Co prozradily městské kroniky: Stalo se před 50 lety (rok 1973) - 1. díl

Vážení čtenáři,
před časem jsme z městské kroniky z roku 1963 otiskli zápis o zahájení výstavby skupinového vodovodu 
na Želivce. Po 10 letech, v r. 1973, byla tato stavba zvaná Hu-Pe-Pa (zkratka Humpolec-Pelhřimov-Pacov, její pracovníci zvaní „hupepáci“) dokončena a Pelhřimov má od té doby zajištěn dostatek pitné vody. O tom, i o dalších stavbách a událostech z r. 1973 je dnešní nahlédnutí do kroniky města Pelhřimova. Ze sportovních zápisů připomínáme úspěchy tehdejších mladých sportovců Věry Prokopové a Hugo Valenty, u něhož platí známé pořekadlo, že „jablko nepadlo daleko od stromu“, neboť jeho syn, snacha a dva vnuci získali v letošním roce Cenu města v kategorii Sportovci.

Zahájeno zásobování města pitnou vodou
Den 4. dubna 1973 je zapsán zlatým písmem do kroniky města Pelhřimova, napsaly pelhřimovské noviny „Nástup“. Toho dne bylo zahájeno zásobování města pitnou vodou ze Želivky jako první větev skupinového vodovodu Humpolec – Pelhřimov – Pacov.

Tomuto slavnostnímu okamžiku byla přítomna celá řada oficiálních hostů v čele s vedoucím tajemníkem OV KSČ Jindřichem Kočerem, delegaci ONV vedl jeho předseda Jan Borka, předseda Měst.NV František Maršík a další. Podnikový ředitel Podzemních inženýrských staveb Zbraslav Ing. Jaromír Kozel spolu s ředitelem OVaK Ing. Josefem Káňou předali toto velkolepé dílo do rukou předsedy Měst.NV Františka Maršíka, který poděkoval jménem všech občanů okresního města těm, kteří se na tak velkolepém díle, které je schopno realizovat jen naše socialistická společnost, podílet. Přesně v 8.20 hodin vedoucí tajemník OV KSČ Jindřich Kočer, předseda ONV Jan Borka a předseda Měst.NV František Maršík otočením ventilu otevřeli potrubí, kterým začala proudit čirá pitná voda do celého Pelhřimova.

Proto nutno poděkovat všem pracovníkům generálního dodavatele PIS Zbraslav, hlavnímu investoru VRV Praha 
a v neposlední řadě pracovníkům provozovatele OVaK Pelhřimov za vykonanou práci při realizaci tohoto díla, jež 
v současné době stačí plně pokrýt nedostatek pitné vody v celém Pelhřimově.

Jednání o zrušení pelhřimovského pivovaru
Informační zpráva předsedy Měst.NV s. Frant. Maršíka se zástupcem podnik. ředitelství Jihočeských pivovarů České Budějovice:
Jedná se o zrušení pelhřimovského a humpoleckého pivovaru a místo obou vystavět nový v Jihlavě. Oborový podnik doporučuje zrušení těchto dvou pivovarů a výstavbu nového pivovaru, ale s tím n.p. Jihočeské pivovary nesouhlasí a je třeba, aby se podniklo vše, aby oba pivovary zůstaly zachovány, popř. ještě rozšířeny. Členové rady Měst.NV se ke zrušení staví s rozhodností též záporně, neboť není možno dovážet pivo až z Jihlavy, když by ho byl v Pelhřimově neustále nedostatek. Jestliže je pivovar v místě, je možno, aby si z restaurací, dojdou-li jim zásoby, sami pro něj do místního pivovaru dojeli. Kromě toho 1. občanský výbor má již vypracován plán na úpravu celého prostranství okolo pivovaru.

Nový areál DUP
8. červen 1973 zůstane navždy zapsán v historii DUP, družstva pro výrobu kožené galanterie. Toho dne, 
za přítomnosti zástupců politických a družstevních orgánů a ostatních hostů, přestřihl vedoucí tajemník OV KSČ 
v Pelhřimově Jindřich Kočer za přítomnosti předsedy MěNV Františka Maršíka a místopředsedy ČSVD Dr. Stanislava Žáka pásku do nového areálu DUP (snímek u článku). Plány členského kolektivu družstva se staly skutečností. Nové výrobní prostory s moderním výrobním a sociálním zařízením dávají předpoklady k dalšímu pracovnímu rozvoji.

Postavení pomníku K. Gottwalda
V červnu 1973 se sešla na městském národním výboru komise pro postavení pomníku Klementa Gottwalda, 
aby projednala všechny otázky týkající se postavení pomníku. Mimo jiné byla sjednána cena pomníku, která včetně podstavce a usazení do terénu bude činit cca. 650 tisíc korun. Tato částka bude uhrazena jednak se státního příspěvku a dále z finančních prostředků získaných od jednotlivých závodů, podniků a organizací v Pelhřimově. Komise zvážila všechny možnosti umístění podniku a s definitivní platností rozhodla postavit pomník v prostoru pod pivovarem, jak bylo původně navrženo. Termínově bylo dohodnuto položit základní kámen ve dnech oslav VŘSR v letošním roce a vlastní sochu slavnostně odhalit v květnových dnech roku 1974.

Výstavba věže požární zbrojnice
V srpnu t.r. byla dokončena družstvem STAVBA věž na sušení hadic u nové požární zbrojnice v okresním městě. Věž je vysoká 23 metrů a stává se tak novou dominantou Pelhřimova. Slavnosti „glajchy“ se zúčastnil i předseda 
Měst.NV František Maršík, který jménem městského národního výboru stavebníkům za dokončení díla poděkoval.

Adaptace Domu obuvi
V září t.r. předalo družstvo STAVBA nově zadaptovanou a rozšířenou prodejnu Domu obuvi na Mírovém náměstí. Všechny místnosti Domu obuvi jsou vzorně upraveny a celé široké veřejnosti okresního města i okolí přístupny.
Citlivá ruka projektanta a poctivá právě zaměstnanců družstva STAVBA se zasloužily o to, že se na historickém Mírovém náměstí v centru města zaskvěla další budova v plné kráse. Nádech minulosti se snoubí s moderností – výsledkem je nový Dům obuvi, jedna z deseti nejmodernějších prodejen tohoto sortimentu v republice.

Územní změny
Z organizačních záležitostí byl projednán a schválen návrh rady městského národního výboru na územní změny 
k 1. červenci 1973 sloučením obcí Pelhřimov, Čakovice, Dubovice, Myslotín a Pavlov.

Udělení titulu
Předseda kulturní komise s. F. Vopálenský na schůzi Měst.NV 1. října 1973 navrhl, aby rada Měst.NV udělila 
s. Sejkovi titul „Zasloužilý kulturní pracovník“. S. Sejk působí v Symfonickém orchestru Pelhřimov a vystupuje jako sborový a sólový zpěvák pěveckého sboru Záboj. Zejména jeho sólový zpěv je vysoko hodnocen.

Rieger
Po renovaci Městského divadla v Pelhřimově zahájil činnost dramatický soubor Rieger první hrou ve dnech 9., 11. a 27. dubna 1973 od Carla Goldoniho Sluha dvou pánů. Hráli: Josef Slavík, MUDr. Věra Švejnohová, Jana Čepková, Marie Vopálenská, Marie Trnavská, Karel Haška, Josef Vít, Antonín Vítek, Vladimír Řiháček, Josef Hložek, Frant. Svoboda a Miroslav Vytopil. Režie, výprava a návrhy kostýmů: Zdeněk Vonásek.

Otevření Perly
Dne 5. prosince 1972 se uskutečnila na Městském národním výboru porada se zástupci Pozemních inženýrských staveb, kteří požadovali na městském národním výboru, aby jim vypomohl alespoň pro zimní období získat několik brigádníků, jinak není možno na stavbě pokračovat, a tudíž není ani zaručeno, že středisko Perla bude do konce roku 1973 předáno do užívání. Městský národní výbor se proto obrátil na občany města o pomoc. Je naděje, že Perla bude do konce letošního roku dostavěna a otevřena.

Výstavba odbavovací stanice
V Pelhřimově na autobusovém nádraží roste „odbavovací stanice“. Jedná se o budovu, která bude stát v objektu autobusového nádraží a bude v ní soustředěno zařízení k zajištění služeb, občerstvení, apod. To znamená, že zde budou mít své provozovny n.p. Potraviny, Zelenina, Restaurace a jídelny, Spoje a ČSAD, jejichž hlavní činností je přijímání a odbavování autobusů atd. Po otevření odbavovací budovy budou zrušeny všechny stánky v prostorách autobusového nádraží, které byly sice prozatímním řešením, ale rozhodně ne okrasou města.

Stavba před dokončením
Výstavba sauny pokračuje rychlým tempem. Toto jedno z nejmodernějších zařízení svého druhu u nás se buduje 
v akci „Z“ a spoludodavatelem jsou Komunální služby města Pelhřimova, které zde mají trvale zaměstnány 
3 pracovníky. Ostatní jsou z řad brigádníků. Obvodové zdivo je zhotoveno převážně z kamene. 17. června byla hrubá stavba dokončena a ihned se začalo pracovat na výkopu topného kanálu, kterým se povede teplo pro saunu. A tak obyvatelé okresního města, snad ještě v letošním roce, se dočkají moderní sauny, která jistě utuží zdraví mnoha našim občanům.

Nová budova LŠU
Významnou událostí bylo otevření LŠU (pozn. Lidová škola umění-dnes ZUŠ) v nově upravené budově v ulici Pod Kalvárií čp. 840. A tak po 33 letech dochází ke splnění naléhavého požadavku LŠU a rodičovského sdružení. Škola získala vyhovující prostory pro umístění celého hudebního oboru, dosud rozmístěného ve čtyřech různých místech města, pro vyučovací prostory nevhodných.

Moderní gymnastika
Oddíl moderní gymnastiky se zaměřuje na práci s nejmladšími žákyněmi. Třicet děvčat předškolního věku cvičí v nezávodním oddíle, 12 se připravuje na III. výkonnostní třídu a 6 na II. výkonnostní třídu mládeže. Cvičenky se nezúčastnily žádných soutěží, neboť hlavním úkolem byl nábor cvičenek i trenérek. Jediná dospělá závodnice oddílu Věra Prokopová je členkou representačního družstva ČSSR.

Na mezinárodním kolbišti debutovala při přátelském utkání v Moskvě a Leningradě. V listopadu loňského roku representovala naši republiku na mistrovství světa v Holandsku ve společné skladbě se švihadly, za kterou družstvo ČSSR získalo stříbrnou medaili.

Dne 26. listopadu 1973 byla přijata radou MěstNV v Pelhřimově úspěšná reprezentantka města, členka „stříbrného družstva moderních gymnastek“ na mistrovství světa v Rotterdamu Věra Prokopová a předán jí čestný diplom a upomínkový dárek.

Oddíl cyklistický
V roce 1973 oddíl uspořádal celkem 4 závody, z toho 3 celostátního významu. První se jel na trati Pelhřimov – Horní Cerekev a zpět. Druhým závodem byl II. ročník „Pelhřimovských okruhů“ o putovní pohár Okresní Mírové rady v Pelhřimově. Byl to dvouetapový závod s první etapou, která se jela jako časovka na trati Pelhřimov – Křemešník a druhou etapou na trati Pelhřimov – Počátky – Horní Cerekev. Posledním závodem pořádaným oddílem byl I. ročník dvoudenního závodu v cyklokrosu „Pelhřimovskými sady“ u příležitosti Měsíce československo – sovětského přátelství a 56. výročí VŘSR.

U příležitostí Okresních mírových slavností se jel v září II. ročník cyklistického kritéria „O putovní štít města Pelhřimova“ v ulicích města.

Cyklistický oddíl se neúčastnil pouze v pořádání uvedených závodů, nýbrž po celý rok se pilně zúčastňoval závodů pořádaných ostatními cyklistickými oddíly v ČSR. Celkem se zúčastnil na 30 závodů.
Úspěchů na sportovním poli bylo v r. 1973 dosaženo více jak v r. 1972. Na prvním místě je nutno zařadit výkon staršího dorostence Hugo Valenty. Jmenovaný borec zvítězil v řadě silničních závodů jako Liga Vysočiny, Pelhřimovské okruhy, Brno-Třebíč-Brno a získal řadu předních umístění. Největšího úspěchu dosáhl v cyklokrosových soutěžích, kde v kategorii staršího dorostu nenašel přemožitele, a tak se stal postupně přeborníkem Jihočeského kraje, ČSR a mistrem Československé socialistické republiky.

Za Letopiseckou komisi: JUDr. Josef Doubek