Dnes je 14.04.2024

Svátek má Vincenc

ikonka pocasi 10°C - zataženo

Pelhřimov

Co prozradily městské kroniky: Stalo se před 50 lety (rok 1973) - 2. díl

Co prozradily městské kroniky: Stalo se před 50 lety (rok 1973) - 2. díl

Vážení čtenáři,
rok 1973 přinesl další zajímavé události v životě města, v oblasti kultury i sportu. O tom pojednává dnešní druhá část zápisů z kroniky města z tohoto roku.

Zahájení nového roku
2. ledna 1973 za zvuků podnikové dechovky sešli se pracovníci n.p. Agrostroj Pelhřimov k slavnostní schůzi, kterou zahájili třetí rok 5. pětiletky. Slavnostní schůzi zahájil předseda ZV ROH Jar. Buček přivítáním pracovníků 
n.p. Agrostroj a hostů – vedoucího tajemníka OV KSČ Jindř. Kočera, dále pak vedoucí pracovníky podniku v čele 
s podnikovým ředitelem Ing. Daliborem Křížem.

Po uvítání pozdravil pracovníky podniku vedoucí tajemník Jindřich Kočer, poděkoval za úspěšné splnění úkolů roku 1972 a popřál všem hodně zdraví a pracovních i osobních úspěchů pro rok 1973. Rovněž i předseda OOR František Adamec pozdravil pracovníky Agrostroje, načež se ujal slova podnikový ředitel Ing. Kříž.

Socha Klementa Gottwalda
Byla uzavřena hospodářská smlouva s podnikem Dílo Hradec Králové na dodání bronzového odlitku sochy Klementa Gottwalda s dodacím termínem 30. 4. 1974 za cenu 572.400,- Kčs bez podstavce.

Přičlenění budovy čp. 56 k radnici 
Dne 20. 8. 1973 byla schválena koncepce na přičlenění budovy čp. 56 ve Školní ulici (nejstarší budova gymnasia 
v Pelhřimově) k areálu radnice pro zřízení klubu důchodců, místností pro 1. odbor Měst.NV, archivy, sklad civilní obrany apod. za účelem vyřešení celistvosti areálu radnice.

Služební cesta do Vimperka
Dne 20. 8. 1973 delegace města Pelhřimova vedená předsedou Měst.NV s. Frant. Maršíkem navštívila město Vimperk pro zapůjčení projekce na výstavbu zimního stadionu v Pelhřimově. Delegace, která navštívila město Vimperk, prohlédla si práci tamních občanů, kteří v akci „Z“ budují veřejně prospěšná zařízení. Naši obdivovali čistotu města, výzdobu a úpravu městské radnice, ukázněnost na koupališti, prostě všechno ukazovalo na společné úsilí občanů města.

Členové naší delegace načerpali nové zkušenosti při práci s občany, obdivovali smuteční síň zřízenou ze starého kostelíka, která působila velmi pěkným dojmem. Naši funkcionáři viděli ve Vimperku mnoho pěkných věcí a jejich přáním je, aby se práce v Pelhřimově dařila stejně tak dobře, jako ve Vimperku.

Mohutná manifestace Vítězného února
Okresní město Pelhřimov se stalo v pátek 23. února 1973 dějištěm mohutné oslavy 25. výročí Vítězného února – manifestace na Mírovém náměstí. Mírové náměstí bylo slavnostně vyzdobené, z průčelí domů splývaly čs. a rudé prapory, prapory zemí socialistického tábora a hesla vítězství lidu v únoru 1948.

Ve 13.30 hod. nastoupily před hlavní tribunu na Mírovém náměstí útvary jednotek Lidových milicí celého okresu 
a po nich nastupovali pracující ze závodů, žáci a studenti pelhřimovských škol. Na transparentech byla hesla „Lidové milice – pevná stráž socialismu“, „Za socialistickou školu“, „Vítězný únor – pevná hráz míru“ a další.
Slavnostní projev přednesl náměstek ministra zemědělství a výživy Ing. František Straka, který vzpomněl revolučního odkazu února 1948 pro všechen náš pracující lid. Nezapomněl ani na rok 1968, kdy reakce chtěla negovat právě odkaz února 1948, ale Sovětský svaz a ostatní socialistické země jí v tom zabránily. V závěru svého vystoupení připomněl úspěchy, kterých náš lid dosáhl za posledních 25 let.

Po jeho projevu následoval pozdravný projev vedoucího delegace Střední skupiny sovětských vojsk s. Jeremenka, jenž jménem všeho sovětského lidu blahopřál pracujícím našeho okresu k 25. výročí Vítězného února.
Předseda ONV Jan Borka přečetl celookresní závazek pracujících celého okresu vyhlášený na počest 25. února. Tímto závazkem pracující dokazují, že chtějí pokračovat v nastoupené cestě a úspěšně plnit závěry XIV. sjezdu KSČ.

Poté se uskutečnilo slavnostní dekorování praporu jednotek LM pamětní stuhou OV KSČ, kterou připjal vedoucí tajemník OV KSČ a velitel LM okresu Jindřich Kočer. Slavnostní manifestace byla zakončena internacionálou.

Věra Špinarová
Dne 12. dubna t.r. vystoupila u nás Věra Špinarová, členka přední ostravské skupiny pop – muzic orchestru Ivo Pavlíka; je hvězdou hudebního nebe nejmladších vyznavačů tohoto hudebního žánru.

Nový bufet v provozu
V zadním traktu hotelu Slávie je nově v provozu od 6. srpna 1973 bufet. Provozovatelem jsou Restaurace a jídelny se sídlem v Pacově. Provozovna je zařazena ve IV. cenové skupině a je v provozu každý den kromě soboty a neděle. Po celý den jsou podávána hotová teplá jídla, z nápojů káva, kakao, nealkoholické nápoje, koktejly, pivo točené i lahvové. Bohatý je sortiment cukrářských výrobků. Většinu sortimentu připravují v učňovském středisku RaJ.

Soutěž dojiček
Okresní výbor Svazu družstevních rolníků ve spolupráci s okresním výborem svazu žen uspořádaly 24. července soutěž dojiček o titul BSP. Této soutěže se zúčastnilo celkem 10 žen. Soutěž probíhala ve stáji Semenářského 
a plemenářského státního statku Pelhřimov. Soutěžilo se celkem v pěti kritériích: montáži a demontáži dojícího přístroje, přípravě dojení, vlastního dojení, čistotě mléka a zdůvodnění postupu dojení. Tato soutěž přinesla řadu kladných výsledků, soutěžící si navzájem vyměnili zkušenosti, které budou předávat svým spolupracovnicím. Velmi podnětná byla také instruktáž Václava Bíny, zástupce dojící techniky z Agrostroje při montáži a demontáži dojícího přístroje.

Soupis hospodářského zvířectva
K 1. červenci 1973 byl proveden soupis hospodářského zvířectva, který zaznamenal téměř u všech druhů zvířat zvýšení stavů. K tomuto stavu bylo na našem okrese chováno 56.811 ks skotu, z toho bylo 24.427 ks krav, 62.213 ks bylo prasat, 2.227 ks ovcí a 474.365 ks drůbeže všeho druhu. Potěšitelné je i to, že se zastavil dlouholetý pokles koní. Ve srovnání s minulým rokem máme letos vyšší stavy ve skotu o 1.800 ks, u prasat o 2.600 ks a u koní 
o 124 ks. Náročné úkoly páté pětiletky kladou vysoké nároky na živočišnou výrobu, a proto dosahované výsledky dávají všechny předpoklady k jejich splnění.

Oddíl stolního tenisu
Oddíl stolního tenisu má evidováno 43 členů, z toho 25 dospělých mužů a 18 žáků. Tento oddíl má trvalý nedostatek hracích prostorů. Pro rok 1973 má oddíl držitele tří krajských titulů:  Doubek Jiří – dvouhra mužů, Doubek Jiří a Pacner Michal – čtyřhra muži, Pacner Michal – smíšená čtyřhra.

Turnaj „O cenu města Pelhřimova“ uspořádal oddíl stolního tenisu v měsíci září 1973 pod záštitou a za finanční podpory MěNV Pelhřimov, MěV SSM a ZV SSM Agrostroj. Byl poměrně úspěšný. Vyhrál jej Michal Pacner v soutěži jihočeských závodníků i v absolutní soutěži. Dvoučlenná družstva vyhráli Pacner Michal a Doubek Jiří a z juniorů Markvart.

Nová prodejna KÁVA – ČAJ
Pracovníci stavební čety družstva STAVBA v Pelhřimově předali v minulých dnech n.p. Potraviny nově vybudovanou speciální prodejnu KÁVA – ČAJ pod renovovaným podloubím na Mírovém náměstí. Celý předaný objekt včetně podloubí a skladů je proveden ve vzorné kvalitě a okresnímu městu se tak dostává další reprezentační specializované prodejny.

Úspěchy pelhřimovských tanečních párů
Oblastní kolo zájmové umělecké činnosti ve společenském tanci se konalo 11. 3. 1973 v Jindřichově Hradci 
v sále Na střelnici. Soutěže se zúčastnilo mnoho mladých tanečních párů rozdělených do kategorií E a D. V kategorii E se pelhřimovský pár Jarmila Holfaierová a Roman Průša umístil na II. místě ze 14ti párů. V kategorii D ve standardu zvítězili Jana Makovičková a Jiří Koten z Pelhřimova. Oba páry postupují do krajské soutěže. 
Na úspěchu mladých pelhřimovských párů se podílejí svou dobrou pedagogickou činností manželé Kulíkovi, kteří vyvíjejí v oboru tanečních soutěží na našem okrese značnou iniciativu.

Jedenáctitisící občan Pelhřimova
Naše okresní město roste nejen do krásy, ale i co do počtu obyvatel. Jedenáctitisícím občánkem je Dana Bačinová, která se narodila v neděli dne 5. srpna 1973 v 8.30 hodin v pelhřimovské porodnici. Manželům Daně a Zdeňku Bačinovým blahopřejeme a malé Danušce přejeme, aby nejen svým rodičům ale i našemu městu rostla pro radost.

Významný vědecký úspěch
Významného vědeckého úspěchu dosáhl ředitel OÚNZ MUDr. Rudolf Vyhnálek. Dne 15. listopadu totiž obhájil před zkušební komisí University Karlovy v Praze svoji vědeckou kandidátskou práci na téma „Vliv náhlých meteorologických změn na vznik a průběh některých onemocnění zvláště chirurgických a taktika lékaře“.
Stal se tak prvním držitelem titulu kandidát věd ve městě a současně prvním lékařem okresu vůbec, kterému byl tento titul udělen. K tomuto životnímu úspěchu blahopřejeme!

Stavbaři na Pražské plní plány
Pracovníci Pozemních staveb České Budějovice dokončili na sídlišti Pražská další bytovou jednotku. Dne 31. října 1973 předali zástupci krajského investorského útvaru uživateli, jímž je stavební bytové družstvo DRUŽBA, dům 
č. 11, čítající 65 družstevních bytů.

Po provedené kolaudaci byly odstraněny všechny zjištěné závady a v druhé polovině listopadu byly předány klíče šťastným majitelům bytů.

Nové 500 Kčs bankovky
Od listopadu 1973 je v oběhu nová 500 korunová bankovka, která má v důsledku růstu peněžních příjmů obyvatelstva a maloobchodního obratu přispět k racionalizaci hotovostních plateb. Zavedením 500 korunových bankovek se při větších výplatách hotovosti na mzdy, odměny, při větších výběrech u spořitelen a při hotovostních platbách podstatně sníží potřeba dosavadních 100 Kčs bankovek. Nová bankovka má dobrou úroveň z hlediska ideové náplně a výtvarného řešení. Je dalším článkem nové soustavy čs. peněz. Tomu odpovídá i její menší rozměr.

Za Letopiseckou komisi: JUDr. Josef Doubek