Dnes je 30.05.2024

Svátek má Ferdinand

ikonka pocasi 9°C - zataženo

Pelhřimov

Co prozradily městské kroniky: Stalo se před 40 lety (rok 1983) - 2. díl

Co prozradily městské kroniky: Stalo se před 40 lety (rok 1983) - 2. díl

Vážení čtenáři, dnes zveřejňujeme druhou část zápisů z městské kroniky za rok 1983. Jedná se o doslovný zápis, jak ho zapsala tehdejší kronikářka Marie Stárková. Ta byla kronikářkou od r. 1977 (dopsala zpětně zápis za rok 1976) do roku 1990. Od r. 1991 byla kronikářkou Milada Havlová.

Vodovody, vodoinstalace
Jihočeské vodovody a kanalizace, závod Pelhřimov (JIVAK) mají rozestavěné nové provozní středisko. Hrubá stavba je hotova a stavěli to sami svépomocí. Chtějí to dokončit r. 1985. Pro sídliště Pražská budují II. tlakové pásmo vodovodu od Starého Pelhřimova, kde bude nový vodojem na 3 000 m3 vody. Je v hrubé stavbě hotov a dokončit to mají do pololetí 1984. Voda sem bude čerpána zásobním řadem o průměru 300 mm a přečerpá se z vodojemu na Vlásenické ulici na St. Pelhřimov. Výtlačné potrubí je dokončeno a hotov je i zásobní řad na sídliště Pražská. Profil potrubí je také 300 mm. Provozní tlak potrubí se novým řadem zvýší o 3 atmosféry a nejvyšší patra domů na Pražské budou mít dost vody. Zkušební provoz by měl začít v polovině roku 1984. Náklad bude 8 960 000 Kč.

JIVAK rozšiřuje dvojnásobně kapacitu městské čistírny odpadových vod. Kapacita už nestačila a musí se zlepšit. Přestavba bude uskutečněna ve 3 etapách. 1. etapa, t.j. přestavba inženýrských sítí v Sadech a výstavba kalových a usazovacích jímek. Ta je zhruba dokončena. Ve 2. etapě bude provedena biologická část čistírenského procesu a začne r. 1984. Ve 3. etapě bude uskutečněno nové plynové hospodářství a likvidace kalů. Na této stavbě budou zkoušeny nové zlepšovací návrhy v tomto oboru. Náklady budou asi 9 milionů.

Elektroinstalace
Elektrárna Pelhřimov uvedla do provozu trafostanici na ulici Sokolovská. Pro Zemědělské stavební družstvo (ZSS) zavedli vytápění elektřinou akumulací tepla do vody. OSP provedl kabelový rozvod v ulici Pod náspem. Na Pražské byla uvedena do provozu MŠ a jesle a prodejna. OSP dostavěl trafostanici v Tylově ulici. Rozvodný závod Pelhřimov byl sloučen se závodem Tábor a J. Hradec pod názvem Tábor. V Pelhřimově byla zřízena jen městská provozní správa.

Plynovod
MěNV dokončil stavbu vysokotlakého plynovodu od silnice k Jihlavě, pak k rychnovské silnici až k mlékárně. Náklad byl asi 2 miliony Kč. Stavěly Západočeské plynárny Č. Budějovice. Trasa pak pokračovala až do Drobného zboží, kde zapojili kotelnu na plyn. Bude to pak sloužit dalším podnikům v průmyslovém areálu za mostem za ČSD.

Pošta a telekomunikace
V tomto roce se zautomatizovalo telefonické spojení do Kamenice n. L., do Počátek, Žirovnice, Černovic a okolí. Oprava poštovní budovy na náměstí J. Fučíka se opět neuskutečnila, protože OPS nechce tuto práci zajistit. Má v plánu už jiné objekty. Situace budovy je v havarijním stavu. Střechou zatéká, omítka odpadává. Výstavba budovy okresní správy spojů začne po demolici objektu staré Kartáčovny Na příkopech, která se už uskutečnila r. 1983.

Od 1. prosince 1983 nastala změna sdruženého inkasa děrnoštítkového systému. Teď se platí na faktury vystavené počítačem. Ušetřilo se dost papíru, protože děrný štítek byl větší a z kvalitního papíru. Dříve u této práce byli dva lidé na 1,5 úvazku, nyní je 5 lidí.

ČSD
V roce 1983 nedošlo v železniční stanici Pelhřimov k žádné nehodě ani k pracovnímu úrazu. Naloženo bylo 77 346 tun, vyloženo 273 803 tuny nákladů, zhruba tolik jako v r. 1982. Letos byla ČSD předána i automobilová doprava, která zajišťuje svoz i rozvoz zásilek pro přepravce obvodu železniční stanice.

V roce 1983 byly provedeny potřebné vrty ke zjištění struktury půdy v místech, kde má být v r. 1985 zahájena výstavba nové přijímací budovy a dílny. V současné době se zpracovávají projekty a jedná se s dodavateli. Železnice převzala budovu bývalého ředitelství Uhelných skladů v Pelhřimově a tam bude ČSD pracovat po dobu výstavby nové budovy, která bude stát na místě budovy dnešní,
ta se zbourá.

Základní školy
Nová školská soustava vstoupila do 8. tříd. Ve šk. roce 1983/84 končí 1. cyklus osmiletého vzdělávání na ZŠ. Název základní škola používají ty školy, které už nemají 9. třídu a samozřejmě školy, kde je 1. – 4. postupný ročník.

1.ZŠ v ulici Conráda Beniteze má 634 žáků, 22 tříd a 35 pedagogů. Ředitelem školy je s. Karel Lisa, jeho zástupkyní Antonie Kratochvílová. Letos od 1. září není už ve školní budově žádná třída zvláštní školy, ta dostala svou budovu. 4. třídy jsou v budově SEŠ.

2.ZŠ v ulici Komenského má 850 žáků, 25 tříd a 39 pedagogů. Ředitelem školy je s. Ladislav Vitoušek, zástupci s. Vladimír Náhlovský, M. Procházka a Jar. Březina do konce školního roku 1982/83. Od 1. září se stal s. Březina okresním školním inspektorem (OŠI) a s. Jana Zíková, dosavadní učitelka školy, zástupkyní třetí.

3.ZŠ. Přesný název: ZŠ v Pelhřimově Na Pražské 1543, má 850 žáků, 25 tříd a 44 pedagogů. Ředitelem je s. Jar. Florian, zástupkyní Jaroslava Davidová a Věra Levová.

Zvláštní škola v Pelhřimově je od 1. září 1983 umístěna v bývalé budově domova mládeže Komenského ulice
č. 1326. Děti už nemusejí dojíždět do Putimova, kde byly 2. třídy a zvláštní škola vyklidila také 2. třídy 1.ZŠ, kde se ještě ve šk. r. 1982/83 učilo. Škola má 6 tříd, učí se tu 69 dětí a 1 žák doma. Pracuje tu 10 pedagogů s ředitelkou Alenou Šnoblovou.

Školy II. cyklu
Gymnázium má 430 studentů a 27 pedagogů. Ředitelem školy je profesor Stanislav Makovec a jeho zástupcem profesor Jaroslav Zíka.

Střední ekonomická škola SEŠ má 267 studentů a 19 pedagogů. Ředitelem školy je Ing. Miroslav Hrdlička a zástupcem Ing. Radoslav Kučera. Dálkově tu studuje 36 studentů.

Střední průmyslová škola strojnická (SPŠS) má 294 studentů, z toho 53 v zahraničí. Dálkově tu studuje 16 studentů. Ředitelem školy je Ing. Václav Hoffmann, zástupcem Ing. Mir. Procházka.

Střední odborné učiliště společného stravování má 343 učňů, 37 pedagogů a ředitelem učiliště je s. Ferd. Vondrák.

Střední odborné učiliště – obor strojírenský má 658 učňů a 25 pedagogů. Ředitelem je s. Frant. Farajzl.

Nové zvyky ve školách II. cyklu
Poslední zvonění jsem viděl prvně zblízka v SEŠ, kde jsem brigádničila v družině mládeže v 1. tř., která byla v této budově. V pátek 27. 5. 1983 skončily IV. ročníky studentů vyučování. Měli pak týden volna před ústními maturitami - Zlatý týden. Než odešli studenti ze školy, loučili se s profesory i spolužáky. Procházeli celou školní budovou v maskách, zvonili na zvonečky a profesorům recitovali to, co si sami složili. Text Posledního zvonění ze SEŠ jsem získala od jedné studentky, která s rodiči bydlí vedle mne, pak odnesli maturitní tablo za výklad obchodu Káva – čaj. Chodili pak v maskách a se zvonečky městem. Posezení měli v restauraci v Sadech asi do 7 hodin večer. Pili prý jen víno. V SEŠ jsou většinou jenom děvčata. Studenti průmyslové školy a gymnázia oslavovali podobně, jen končili pak oslavu v jiných restauracích.

Zdravotnictví
V celém okrese je 218 lékařů, z toho 89 žen. Farmaceutů 26, středních zdravotních pracovníků 677, z toho 657 žen, nižších zdravotních pracovníků 23 a pomocných zdravotních pracovníků 23. V roce 1983 odešli z Pelhřimova tito lékaři: 1.9. Miloslav Rytíř, Romana Skuherská (mladí). Do důchodu šli dr. Vacek a dr. Šmíd. Ze starších odešel dr. Zeman a z mladých dr. Záluská. V r. 1983 přišli ovšem lékaři noví. 1.7. dr. Eva Libertová, 1.9. dr. Ivana Hadravová, Ivana Suchá, J. Houštková, Květa Rytířová, Jana Brožová a 1.10. Luďka Svobodová. 1.8. přišel dr. Jos. Chudoba a dr. Martin Buchal, ale hned v září rukovali na vojnu. Z vojenské služby se v říjnu vrátili dr. Jiří Madroň, Ivo Čepl a Jiří Proch. Z jiných měst přišli: dr. Aleš Pátek, manželé Klečkovi (ona na zubní, on primář patologie) a Bronislava Michálková. 18. 3. 1983 obdržel primář lůžkového oddělení ARO MUDr. Josef Kubík státní vyznamenání „Za obětavou práci pro socialismus“ ke svým šedesátým narozeninám.

Ovzduší a hluk
Situace je taková jako v letech předešlých. Nejvíce znečišťuje ovzduší ve městě škrobárna, starý Agrozet v Sadech a silniční doprava. V územním plánu je obchvatná komunikace kolem nemocnice k Humpolci a potom teprve k Jihlavě. Tím by se přílišný hluk kolem nemocnice odstranil. Jesle v Nádražní ulici a nemocnice trpí hlukem nejvíce. Krajský hygienik navrhl, aby tu jesle byly zrušeny, ale zatím k tomu nedošlo, ačkoliv je tu ohroženo zdraví asi 45 dětí.

Likvidace odpadků
Skládka odpadu pro Pelhřimov je v rokli mezi VD Kámen a Agrozetem u nádraží ČSD a je celkem v pořádku. Špatná je situace v místních částech, kde je řada skládek nepovolených, které hyzdí a kazí životní prostředí. DUP má skládku průmyslového odpadu u Strměch a ta není řádně udržována. Způsobuje hrubé závady v životním prostředí. Na pokyn okresního hygienika uložil MěNV DUP, aby vše uvedli do pořádku. Obdobné je to i u skládek ostatních podniků, které se o skládky příliš nestarají.

Nejstarší občanka města
Nejstarší občankou města je po smrti Celiny Jermářové (9. 8. 1983, bylo jí skoro 101 rok) Kateřina Váchová, Vlásenická ul. čp. 501. 24. 11. 1983 jí bylo 96 let. Žije sama v rodinném domku, žádnou pomoc nepotřebuje, jen nákupy jí obstarají příbuzní.

Zemřel Vilém Lipský
29. 4. 1983 zemřel Vilém Lipský. Byl to místní cukrář v dnešní Barborce na náměstí Míru. Hrál s nadšením dobré divadlo i se svou manželkou, která je mrtvá již dávno. Lásku k divadlu předali i svým synům. Lubomír Lipský, herec, dostal už titul zasloužilý umělec a Oldřich Lipský, režisér, je národním umělcem.

Dopravní nehody
Dopravní nehody v roce 1983 se staly na našem katastru 74x. 14. 2. při srážce osobního auta a chodce byl chodec na silnici usmrcen. 28. 2. byla při podobné srážce v ulici U stínadel usmrcena žena. 16 osob bylo zraněno lehce, 1 osoba těžce, 1x se zranil cyklista, když spadl na vozovku. K ostatním zraněním došlo při srážkách aut, traktorů a autobusů. Škody na vozidlech činily 213 780 Kč.

Zásobování obyvatelstva
Zásobování potravinami se velice zlepšilo. Po loňském zdražení je dost masa, po letošním zdražení je i dost ořechů, mandlí, rozinek i kakaa. Zlepšilo se i zásobování textilem, obuví, i některých druhů z Drobného zboží je dost. Chybí někdy víceprocentní pivo, jižní ovoce (ale naše jablka byla celý rok, citrony také), kola, mrazničky, šicí stroje, některé televizory, manšestry, bavlněné věci, náhradní součástky k vozidlům, užitkový porcelán, broušené sklo a různé drobnosti. Fronty skoro zmizely, jen na jižní ovoce a na maso se objeví menší fronta a na kola, mrazničky atd.

Prodejna potravin – ulice Osvobození, Pražská
Samoobsluha byla otevřena 8. 12. 1983. Je tam prodejna, sklad a sociální zařízení. Projektoval Stavoprojekt České Budějovice, stavěly Pozemní stavby, pobočka J. Hradec od června 1981 – 1983. Vedoucí prodejny je s. Jiří Amcha a i s ním je tu 5 zaměstnanců. Členky ČSŽ tu pomohly při uklízení dostavěné prodejny. Prodejna je zařazena jako plnosortimentní, typ 0204 a zajistí určené služby v plném rozsahu. Je tam úsek lahůdek, zeleniny, cukrářství, samoobslužný, balíčkové maso, úsek průmyslový (prací prášky, voňavky aj.).

Hudební soubory
Hudební soubory Synkopa, Akcent, Melodie trio a dechová hudba účinkují podle požadavků pořadatelů v rámci města, okresu i jinde. Účinkují v „koncertech pod stromy“ a dechová hudba uskutečnila v našem městě 2. večer populárních melodií. Synkopu vede od r. 1983 s. J. Sajnerová. Petr Kampe se vedení vzdal.

Trestné činy
Některé podrobnosti těchto činů. 17letý učeň Agrozetu ukradl mistrovi výplatu a za týden okradl hostinského ve Vyskytné. Ublížením na zdraví vyvrcholily sousedské spory na Pekle. V Žižkově ulici ublížil na zdraví manžel manželce. Voják ze Senožat se pokoušel znásilnit děvče v Pelhřimově a S. K. z Pelhřimova se o to pokoušel v ulici Na příkopech, když šlo děvče brzy ráno do práce. J. K. se sníženou schopností (mladistvý) ukradl 16 kol a měnil je třeba za houby nebo oběd. Dvacetiletý mladík z Prachatic vykradl byt rodičů sedmnáctiletého kamaráda, když ho tento pozval domů. Učeň SOU vylákal na spolužačkách peníze na zakoupení bonů. Tři nezletilí poškodili dlažbu, malbu a březolit na stavbě v nemocnici a pak se vloupali do zahradní chaty u nemocnice. Pachatel z Kladna ukradl fotbalistům v šatně na sportovišti 2 150 Kčs. Nezletilí rozbili okna i dveře za OV KSČ v bývalé budově OV tělesné výchovy. Pachatelka z Tábora, zaměstnankyně hotelu Rekrea, ukradla ve vinárně v Růžové ulici kalkulačky. Ing. M. L., vedoucí pracovnice OPS, rozkrádala stavební materiál, je ve vězení. Čtyřicetiletý F. H. z Hodějovické ulice nepracoval, kradl a podváděl. Pak ho živila matka. Trestán byl i za maření úředního výkonu. Podle těchto ukázek je vidět, že řada občanů má k socialistické morálce opravdu daleko.

Za letopiseckou komisi: Mgr. Rostislav Čech a JUDr. Josef Doubek

Pozn. Použité fotografie pochází z archivu Muzea Vysočiny Pelhřimov