Dnes je 24.06.2024

Svátek má Jan

ikonka pocasi 22°C - zataženo

Pelhřimov

Co prozradily městské kroniky. Stalo se před 10 lety (rok 2013)

Co prozradily městské kroniky. Stalo se před 10 lety (rok 2013)

Vážení čtenáři, s končícím rokem 2023 končíme putování historií našeho města za posledních 100 let v tzv. „trojkových letopočtech“, jak je zaznamenáno v městské kronice. Dnešní zápis je z kroniky z r. 2013. Ve srovnání s tištěným vydáním Pelhřimovských novin se jedná o rozšířený text. 

Dvacet let spolupráce s městem Sankt. Valentin

Při příležitosti oslav 20 let spolupráce mezi městy došlo k setkání představitelů obou měst i spolupracujících subjektů v prostorách pivovaru Poutník. Na Masarykově náměstí se konal koncert dechové hudby v rámci oslav Dnů evropského dědictví ve dnech 13. – 14. 9. 2013.  Zde si obě strany předaly plakety připomínající výročí spolupráce.

Partnerství s Dolným Kubínem
V květnu došlo k prohloubení přátelských vztahů s Dolným Kubínem. Na návštěvu Slovenska odcestovali ředitelé dvou ZŠ, ředitel ZŠ Na Pražské Mgr. Luděk Charouzek a ředitel ZŠ Komenského Mgr. Martin Skořepa. Dále pak ředitel Základní umělecké školy Pavel Knězů a ředitel Kulturního zařízení města Pelhřimova Mgr. Martin Ecler. Byla dojednána spolupráce mezi školami a také výměnné pobyty dětí v příštím roce. V září navštívili naše město tři ředitelky ZŠ z Dolného Kubína a ředitel Základní umělecké školy. Prohlédli si město a naše školská zařízení. Koncem října cestovala na Slovensko ještě jedna delegace s učiteli ZŠ.

Pěvecký sbor Záboj vystoupil na folklórních slavnostech v Dolném Kubíně 1. června 2013. Během Pelhřimovských dožínek v září natáčela Oravská televize obrazový materiál o Pelhřimovu, dožínek se také zúčastnil primátor města a vystoupil zde soubor Rosa, rosička. Návštěvníci této akce si mohli zakoupit oravské regionální produkty.

Partnerství s Waddinxveenem končí
K 31. prosinci 2013 končí partnerství s holandským městem Waddinxveenem, trvalo od roku 1993, tedy 20 let. Představitelé holandského města sdělili starostovi Pelhřimova, že nadace, která organizovala setkání s naším městem, má potíže s hledáním nových členů a nemůže ve svých aktivitách pokračovat.

Nové nákupní centrum za Kauflandem
V říjnu 2011 byla povolena stavba nového nákupního centra za Kauflandem a v dalším roce byly práce zahájeny. Nové nákupní centrum slouží veřejnosti od srpna 2013. Jsou zde soustředěny tyto obchody: Orion, Dráčik, CCC, Sportissimo.

Uzavření vinárny U Brány
Velmi těžko nesou stálí návštěvníci a příznivci této vinárny její uzavření, ke kterému došlo v červnu 2013. Posledními provozovateli vinárny byli Petr Žáček a Jiří Pojezdný. Nová majitelka Fárova domu čp. 10 MUDr. M. Brožová zdědila tento dům po svém strýci Prof. MUDr. M. Fárovi. Rozhodla se dům opravit, vrátit mu jeho původní podobu, a proto vinárnu uzavřela.

Beachvolejbalové centrum
V našem městě bude postaveno nové sportovní zařízení. Jedná se o beachvolejbalové centrum s šatnami a potřebným zázemím. S tímto záměrem přišli manželé Vladimír a Zuzana Kozlerovi z Kojčic. Stavbu chtějí zrealizovat na vlastní náklady, bez požadavků na dotaci nebo příspěvek, odhad je 7 až 9 miliónů korun. Centrum bude postaveno na části pozemku ve sportovním areálu ZŠ Osvobození za stávajícím dětským hřištěm. Požadovaná plocha tohoto centra včetně samostatného přístupu do areálu a parkovacích ploch činí
3500 m2. Rada města na své schůzi v prosinci minulého roku schválila záměr výstavby a provozování centra a také pronájem pozemku na dobu 40 let za 12 000 Kč ročně.

Oprava kaple na Kalvárii
Pseudogotická kaple sv. Kříže - Kalvárie z roku 1881 se dočká opravy podle původních plánů. Objekt je již desítky let v havarijním stavu. Významným impulsem ke změně bylo převedení kaple z majetku Římskokatolické farnosti do majetku města dne 1. června 2012. Byl zpracován plán revitalizace kaple i areálu Kalvárie. Součástí rekonstrukce bude také oprava schodiště a vykácení stromů, aby toto místo bylo otevřené a stalo se skutečnou dominantou města. Rekonstrukce podle odhadů by měla přijít na 10 milionů korun. Po opravě by kaple měla sloužit podobně jako kostel sv. Víta k pořádání svateb, koncertů a výstav. Časový rámec dokončení stavby není zatím znám. Prostředky na opravu budou získány buďto z dotací, nebo z norských fondů. S financováním oprav by mohli také pomoci místní firmy nebo soukromí dárci.  Během tohoto roku začaly práce na opravě kaple podřezáním zdiva a vložením izolace, což si vyžádalo demontování a opětovné položení dlažby v interiéru. Dále byly na objektu provedeny vnější svislé izolace, jejich napojení na ležaté venkovní a provedení drenážního systému, svedeného do kanalizace. Provedlo se také připojení odpadové vody na kanalizaci a byl zaveden vodovod. Dále proběhla demontáž soklových kamenných desek v exteriéru a otlučení poškozených omítek v exteriéru i interiéru do výše parapetů.

Rekonstrukce čistírny odpadních vod
Město se konečně dočkalo rekonstrukce čistírny. Stavba byla slavnostně zahájena 12. září 2013. Slavnostní zahájení se konalo za účasti představitelů města a Kraje Vysočina. Starosta města Leopold Bambula připomněl v úvodu význam čistírny odpadních vod (ČOV) pro město. Čistírna slouží v současné podobě od roku 1970, prodělala řadu oprav, v roce 1980, 1983 a v roce 1993. Stávající kapacita čistírny by do budoucna nestačila, neboť město se rozrůstá. První studie o intenzifikaci jsou již z roku 2005. Poslední velké zdržení je z roku 2011 v důsledku uplatňování zákona o veřejných zakázkách.

Dodavatelem stavby je sdružení firem v čele s Metrostavem a.s., dále se na práci podílí firma AGOS Pelhřimov, Habau a VHZ-DIS. Práce začaly demolicí stávající první linky, vytvořením stavební jámy a pokračovaly zhotovením železobetonové konstrukce provozní budovy, rekonstrukcí kalového hospodářství, dmýchárny a usazovací nádrže. Další práce budou pokračovat v roce 2014 a smluvní termín dokončení je v únoru 2015. Cena stavby dosahuje výše 226.800.000 Kč. V průběhu roku 2013 bylo proinvestováno zhruba 70.000.000 Kč.

Oprava křížové cesty a oltáře na Křemešníku
Poutní místo Křemešník se dočkalo dvou opravených památek: křížové cesty, která vede od studánky ke kostelu, a oltáře českých patronů. Obě památky slavnostně vysvětil vikář Mgr. Jaromír Stehlík 29. září 2013. Oprava křížové cesty probíhala od června do září a během této doby byly vytrhány zkorodované skříňky a osazeny nové z nerezového plechu. U kapliček křížové cesty bylo provedeno vyspádování, větrací okénka byla očištěna. Pan Jaroslav Benda zrestauroval malby. Poslední zastavení křížové cesty je Boží hrob a ten zatím opraven nebyl, ale měl by se dočkat zrestaurování v příštím roce. Náklady na opravu křížové cesty činily 250.000 Kč, z toho 100.000 Kč pokryla dotace z grantu Památky místního významu 2013 z Kraje Vysočina.

Oltář českých patronů, který se nachází vlevo od hlavního vchodu v kostele Nejsvětější Trojice, je proveden v pseudorenesančním slohu a pochází z druhé poloviny 19. století. Do kostela byl pravděpodobně dán v roce 1941. V oltáři je schránka tzv. svatostánek, který byl rozšířen ve 40. letech, aby se do něj vešla kopie Svatováclavské koruny. Ta byla vyrobena v roce 1938 a je unikátní tím, že na její čelní části se nachází malá schránka s ostatky sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Jana z Nepomuku. Koruna je z bezpečnostních důvodů uschována a bude vystavována pouze při výjimečných příležitostech.  Na oltáři je obraz českých patronů, ale původně zde byl jiný výjev. Zrestaurování obrazu provedl také Jaroslav Benda, s truhlářskými pracemi pomáhali Vratislav Koňák a Pavel Římal. Práce týkající se kovu a kamene na relikviáři prováděl šperkař Milan Zdeněk z Turnova.

Lubomír Lipský oslavil 90 let

19. dubna 2013 oslavil Lubomír Lipský, významný český herec a pelhřimovský rodák, neuvěřitelné 90. narozeniny. Tento den se vydala delegace z jeho rodného města v čele se starostou města do Divadla ABC v Praze. Lubomír Lipský právě zde na své domovské scéně, kde působí 63 let, slavil své jubileum. Za tuto dobu ztvárnil přibližně dvě stě divadelních rolí, přes sto rolí ve filmu a nespočet rolí v televizi. Je držitelem dvou cen Thálie - za činnost v oboru opereta a muzikál a za celoživotní mistrovství. Dort v podobě rodného domu Lipských s části náměstí a kašnou, dekorativní kazeta s obrazem náměstí a oblíbeným vínem a kytice s devíti růžemi - to byly dary, které delegace panu Lipskému předala a ze kterých měl radost. Dort z Adélky se dokonce dostal na pódium, i když to původně nebylo v plánu.

Pamětní deska Emanuela Kodeta
V příštím roce přibude k dvaadvaceti pamětním deskám, které jsou umístěny na různých místech našeho města, nová. Bude to deska Emanuela Kodeta, významného českého sochaře a našeho rodáka. Deska bude umístěna na jeho rodném domě čp. 20 v Poděbradově ulici. V současné době zde sídlí Vytopilovo knihkupectví. Jednání o zhotovení desky a o jejím umístění probíhala déle než rok. Autorem a také zhotovitelem desky je vnuk slavného sochaře akademický malíř Kristián Kodet.

Matice Křemešnická
Matice Křemešnická o.p.s. byla založena 13. prosince 2013 a chtěla by navázat na odkaz spolku Matice Křemešnické, která byla založena 17. prosince 1935 pelhřimovským děkanem Msgr. F. B. Vaňkem. Cílem a posláním dnešního spolku je rozvíjet a posilovat duchovní odkaz poutního místa jak po duchovní, tak po materiální stránce. Matice chce využívat především přednáškovou a vzdělávací činnost a duchovní akce. V plánu má také pořádání koncertů a podporování volnočasových aktivit.

Samostatná školní jídelna
Školní jídelna Pelhřimov, třída Legií 1421, má stanovenou kapacitu 1100 strávníků. V tomto školním roce se zde stravuje 1033 strávníků. Jídelna zajišťuje stravování pro většinu žáků základních škol, které se nacházejí v její blízkosti. Možnost se zde stravovat využívá také 125 obyvatel našeho města. Jídelna také nabízí internetový systém objednávání a odhlašování stravy. Ve školním roce 2013/2014 se však změnila struktura strávníků, neboť probíhala rekonstrukce školní jídelny při SPŠ a SOU Pelhřimov, Friedova 1469. Žáci 8. a 9. ročníků z obou základních škol docházeli po celý školní rok do jídelny Na Pražské a žáci z nejnižších ročníků se místo v jídelně ve Friedově ulici stravovali ve třídě Legií.

Městské stipendium
I v tomto roce bylo vyplaceno městské stipendium pěti vynikajícím absolventům pelhřimovských středních škol, kteří nyní studují na vysokých školách. Částka 60 000 Kč byla rozdělena mezi tyto studenty vysokých škol: Náměstková Martina /VŠE Praha/, Štěchová Vendula /III. lékařská fakulta Praha/, Tereza Hovorková /I. lékařská fakulta Praha/, Jana Turečková /VŠE Praha/, Petr Loskot /Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno/.

Sloučení gymnázia a obchodní akademie
O sloučení dvou pelhřimovských středních škol se jednalo 15. dubna v Pelhřimově. Kraj Vysočina zastupovali hejtman MUDr. Jiří Běhounek, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Mgr. Miroslav Pech a radní pro oblast školství Ing. Jana Fialová. Za naše město se zúčastnil jednání starosta města Leopold Bambula, další členové rady města a ředitelé škol. Záměrem Kraje Vysočina bylo především pomoci Obchodní akademii v Pelhřimově, aby se v případě malé naplněnosti nedostala do ekonomických potíží. Jako nejvhodnější řešení se jeví sloučení této školy s Gymnáziem Pelhřimov. Obě školy by měly jedno vedení, a tak by se ušetřily prostředky, které by se mohly využít pro pedagogický sbor a pro účelnější organizaci výuky.

Nový ředitel VOŠ a SŠ hotelové
Novým ředitelem na této škole se koncem roku 2013 stal Mgr. Libor Capák. Vystřídal v této funkci Mgr. Josefa Kuchaře, který zemřel 31. října tohoto roku. Funkci ředitele vykonával od roku 2008.

Soutěž Skutek roku
10. června 2013 byly na zámku ve Velkém Meziříčí vyhlášeny výsledky 4. ročníku soutěže Skutek roku. Svého zástupce v této prestižní soutěži měl také Pelhřimov. V kategorii Aktivity fyzických osob obsadil 2. místo pan František Dohnal, předseda Okresního mysliveckého spolku Pelhřimov. Svou všímavostí a především včasným zásahem se zasloužil o záchranu rybníka Dolní Kladiny u Zachotína. Hrozilo zde protržení hráze a vznik povodňové vlny, která by vážně ohrozila obec Kletečnou.

Výměnný pobyt dětí ze Sankt Valentinu
Z partnerského města Sankt Valentinu v Dolním Rakousku přijelo v dubnu 17 dětí za svými kamarády ze ZŠ Na Pražské. Jednalo se o první výměnný pobyt na škole a také o významný počin ve spolupráci obou partnerských měst. Na dvoudenní pobyt připravili organizátoři skutečně velmi pestrý program, který zahrnoval poznání našeho města a také nejbližšího okolí. Rakouští školáci byli ubytováni v rodinách a vzájemná konverzace probíhala v angličtině. Mgr. Veronika Rodová, hlavní organizátorka pobytu, pochválila snahu na obou stranách se dorozumět. Program pobytu se velmi vydařil a naši žáci se již těší na návštěvu v Rakousku.

Pokračování spolupráce s Mukačevem
V květnu navštívili představitelé našeho města Mukačevo na Zakarpatské Ukrajině při příležitosti dnů tohoto města. Kromě reprezentace našeho města na společenských a kulturních akcích byla domluvena návštěva folklórního souboru z Mukačeva v našem městě. Vystoupení Zakarpatského národního souboru, které se konalo 6. listopadu 2013 v Městském divadle, sklidilo velký aplaus. Jednalo se o špičkový ukrajinský folklórní soubor pod vedením národní umělkyně Natalie Petij-Potapčuk.

Pelhřimov je město pro byznys
Pelhřimov obsadil 2. místo v rámci Kraje Vysočina ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys, byl to již šestý ročník a zde právě dosáhlo naše město do té doby nejlepšího výsledku v konkurenci dalších 15 měst. Výsledek vyhodnocuje 42 kritérií podnikatelského prostředí a také přístup veřejné správy k firmám. Pelhřimov získal nejlepší ohodnocení v následujících kritériích: podíl podnikatelů, ceny vodného a stočného, nezaměstnanost, dluhová služba a poplatek za stánek. 

Oprava Jihlavské brány
Také Jihlavská brána se dočkala opravy stejně jako Rynárecká v roce 2012. Rozsáhlá rekonstrukce Jihlavské brány začala 2. května 2013 a skončila 30. října stejného roku. Ing. Josef Koňák, vedoucí investičního odboru MěÚ, uvedl, že byla provedena oprava poškozených částí omítek, povrch brány i průjezd dostaly nový kompletní nátěr. Podle historické fotodokumentace byla obnovena nárožní bosáž (plastické ozdoby, které napodobují kvádry). Opraveny byly také ciferníky hodin a současně pan Benda provedl opravu slunečních hodin.  Barva fasády byla zvolena do okrového odstínu, podobného na Rynárecké bráně. Finanční náklady přesáhly 1.500.000 Kč.

Rekonstrukce kulturního domu Máj a dvou mateřských školek
Od 12. srpna do 27. listopadu probíhala rozsáhlá rekonstrukce Kulturního domu Máj včetně komplexního zateplení. Výstavba budovy byla zahájena v roce 1966 a dokončena byla za další dva roky v roce 1968.  Především okna byla v neúnosném stavu. Cena oprav dosáhla výše 12.961.095 Kč, z toho dotace představovaly 4.864.200 Kč. Kulturní dům je největším kulturním stánkem ve městě a hostí významné celostátní konference, např. celostátní konferenci záchranářů pod názvem Pelhřimovský podvečer, nebo se zde konají Chirurgické dny. Během oprav došlo k zajímavému nálezu.  V dutině za základním kamenem, který se nachází ve zdi vpravo od hlavního vchodu, našli pracovníci měděnou schránku ve tvaru válce. Schránka byla druhý den opatrně otevřena na radnici za účasti představitelů města. Schránka obsahovala dokumenty z doby, kdy se KD Máj, tehdy Závodní klub Agrostroje Pelhřimov, začínal stavět. Konkrétně ve schránce byla uložena Pamětní listina u příležitosti položení základního kamene dne 28. května 1966, dále zde byla pozvánka na slavnostní položení základního kamene a časopis zaměstnanců Agrostroje s názvem Pelhřimovský kovák. Z uvedených dokumentů byly pořízeny kopie.  Vše bylo vráceno zpět a do schránky byly přidány materiály, které přibližují současné dění: zpráva o dnešní době od starosty města, ukázky současných peněz, soudobé fotografie a digitální nosič s obrazovým a filmovým materiálem.

Současně s opravou KD Máj probíhalo zateplení dvou budov Mateřské školy- U Stínadel a Osvobození, aby došlo k úspoře energie a koncem roku v prosinci byly slavnostně předány do užívání.

Ochotnické divadlo
Divadelní spolek Rieger nastudoval v této sezóně  komedii Kdo utře nos, jejímž autorem je Georges Feyedeau. Diváci v hledišti se skutečně bavili a jejich potlesk patřil všem, kteří se o tento kulturní zážitek postarali. Především režisérce Marii Steinhauserové a dále všem hercům. V hlavních rolích se představili Zdeněk Zenáhlík, Miloš Vosyka, Zdeněk Martínek, Lenka Čtvrtečková, Pavel Hodulík, Stanislava Mikolášková, Miroslava Martínková, Vladimír Brož, Blanka Kotenová a další. Hra byla sehrána celkem desetkrát v měsíci březnu a dubnu.

Ceny města uděleny podesáté
26. ledna 2013 se v KD Máj uskutečnil slavnostní večer, na němž byly předány ceny města osobnostem a subjektům za propagaci města za významnou činnost pro město. V kategorii Žáci a studenti patřila cena družstvu SOU a SPŠ Pelhřimov oboru mechanik – seřizovač, studentům Jiřímu Semorádovi a Lukáši Havlovi. Jmenovaní získali první místo v celostátní soutěži v mechatronice. Za sportovce byl oceněn Karel Kocián, dlouholetý fotbalista klubu FK Pelhřimov. Vždy patřil k oporám kopané v našem městě. Bohužel musel vloni na podzim ze zdravotních důvodů se sportem skončit. V kategorii Podnikatelské subjekty obdržela cenu firma Conteg spol. s. r. o. Tato firma je významným zaměstnavatelem ve městě a má kromě výrobního závodu v našem městě pobočky v osmi zemích a celkem 86 distribučních partnerů ve 46 zemích. Firma významně rozšířila svůj výrobní areál, kde se nachází také unikátní testovací centrum pro datová centra. Do budoucna plánuje další rozšíření. V kategorii Mimořádné zásluhy o rozvoj města získala ocenění Loutkoherecká skupina Rolnička, která v našem městě pracuje aktivně již 55 let a každý rok hraje od října do dubna představení pro nejmenší diváky. Členové souboru dělají svou zájmovou uměleckou činnost naprosto nezištně. Letos podruhé byla předána v rámci večera také Cena křesadlo, kterou uděluje Dobrovolnické centrum regionu Pelhřimov „obyčejným lidem, kteří dělají neobyčejné věci“ – tzn. dobrovolníkům, kteří různými způsoby pomáhají tam, kde je to potřeba. Tuto cenu po zásluze získali manželé Maškovi z pelhřimovské prodejny Švadlenka. Vždy podporovali kulturní a společenské akce ve městě, ať už svojí osobní účastí nebo přípravou kostýmů pro členy ochotnického spolku. Program slavnostního večera byl doplněn fotografickou prezentací, ilustrující rozvoj našeho města v posledním roce, a také hudebním a tanečním vystoupením. Na dobrovolném vstupném byla vybrána částka 7.923,- Kč a byla předána zástupci Technických služeb. Tato částka pomůže uhradit náklady na defibrilátor. Tento přístroj dokáže elektrickými impulsy obnovit činnost srdce a bude k dispozici ve sportovním areálu pro případ, že by u někoho ze sportovců nebo návštěvníků došlo k náhlému srdečnímu selhání.

Významné výročí F. B. Vaňka
1. dubna 2013 uplynulo 70 let od mučednické smrti pelhřimovského děkana Msgr. Františka Bernarda Vaňka. Narodil se v roce 1872 ve Stádleci u Tábora. V roce 1907 se stal pelhřimovským děkanem. Jeho celoživotní působení je spojeno především s naším městem a s poutním vrchem Křemešník. 17. prosince 1935 stál u zrodu Matice křemešnické, jejímž posláním bylo pečovat o duchovní úroveň tohoto poutního místa. Široké veřejnosti je znám jako autor prózy Na krásné samotě. Za své vlastenecké postoje a otevřené vystupování proti nacismu byl 3. června 1942 zatčen a deportován do koncentračního tábora v Dachau a zde 1. dubna 1943 zemřel. U příležitosti tohoto výročí se dne 1. dubna 2013 konalo v Děkanské zahradě u památníku F. B. Vaňka vzpomínkové setkání. Starosta města Leopold Bambula připomněl všestrannou osobnost F. B. Vaňka. Vikář Mgr. Jaromír Stehlík zdůraznil především jeho kněžské poslání, přečetl úryvek z Bible. Pěvecký sbor Záboj zazpíval na závěr několik písní. Účastníci setkání si mohli na závěr prohlédnout Domeček F. B. Vaňka, ve kterém pracoval na svých dílech.

Pravděpodobně ve dnech 2. až 5. srpna došlo v Děkanské zahradě ke krádeži, při které byl ukraden kříž s bustou F. B. Vaňka. Způsobená škoda se odhaduje na 80.000 Kč a policie celou věc vyšetřuje pro podezření z trestného činu krádeže. Kříž s Vaňkovou plastikou byl slavnostně odhalen v roce 1993 k 50. výročí mučednické smrti.  Na pamětní desce byl tento nápis „ Na paměť pelhřimovského děkana, preláta Msgr. F. B. Vaňka  /1872 – 1943/,  českého kněze, spisovatele a zakladatele Chrámového družstva v Pelhřimově, věnuje k 50. výročí  mučednické smrti  město Pelhřimov. Do konce roku 2013 nebyl kříž s bustou nalezen, ani zjištěn pachatel.

Divadlo
V roce 2013 mohli diváci navštívit celkem 11 divadelních představení. Největší zájem byl o představení Vodní družstvo v podání rynáreckých ochotníků, dále o one man show Caveman a o představení Lijavec, s kterým přijelo Divadlo Járy Cimrmana. Pro děti bylo připraveno 17 představení a největší zájem byl o pohádku Čert a Káča a o dětský karneval.

Koncerty
Koncerty Kruhu přátel hudby byly tři a nejvíce posluchačů přišlo na koncert Felixe Slováčka. V návštěvnosti zvítězil 11. ročník rockového a pivního festivalu POUTNÍKfest na dvoře pivovaru Poutník. O velké oblibě této akce svědčí 4 200 spokojených návštěvníků. Velkým zážitkem byl březnový koncert trojnásobné Zlaté slavice Petry Janů. Dáma s rockovou minulostí a muzikálovou noblesou doslova nadchla publikum a ti ji odměnili potleskem vestoje.

Městská knihovna
Dětské oddělení slavilo v roce 2013 velký úspěch. Zvítězilo v celostátní soutěži Kamarádky knihovny za rok 2012 v kategorii knihoven od 15 001 do 21 000 obyvatel. Přihlášené knihovny z celé republiky posuzovala odborná komise, ale také sami dětští čtenáři. Ocenění za kvalitní a soustavnou práci s dětskými čtenáři převzali zástupci knihovny v Praze. Samotné dětské oddělení uspořádalo v průběhu roku 159 kulturně vzdělávacích akcí. Vydařenou akcí byly březnové besedy s oblíbenou spisovatelkou pro mládež Petrou Braunovou. Starší děti mohly besedovat s další spisovatelkou a ilustrátorkou Terezou Říčanovou, v září přijela za dětmi další spisovatelka a ilustrátorka Lucie Seifertová. Množství dětí i rodičů přilákal pestrý program zábavného listopadového dopoledne Den pro dětskou knihu.

Pelhřimovské noviny
V roce 2013 vyšlo celkem 22 čísel v celkovém nákladu 6 650 kusů. V barevném vydání vychází noviny dvakrát za rok, na Vánoce a na Velikonoce.  Roznášku novin zajišťovala firma Mediaservis s. r. o. Praha. Zhotovitelem tisku byla Tiskárna a vydavatelství 999, s. r. o. V závěru roku bylo rozhodnuto, že v příštím roce 2014 bude náklad navýšen na 6 670 kusů a noviny se budou tisknout v Nové tiskárně Pelhřimov s. r. o.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov

Muzeum pokračovalo v nabídce přednášek pro školy. Novinkou oproti předcházejícím letům je pořádání přednášek přímo ve školách a tím se zvýšila poptávka po nabízených programech. Celkem bylo uskutečněno 57 přednášek. Muzeum rozesílalo aktualizovanou nabídku přednášek elektronicky jednotlivým školám. Vstupné hradily školy prostřednictvím hromadné vstupenky. Pracovníci muzea pořádali přednášky také v Městské knihovně, spolupracovali s Hodinou H. PhDr. Helena Nováková spolupracuje s Rádiem Region Jihlava.

Muzejní noc proběhla 17. května a navazovala na aktuální výstavu s názvem Rok 1953 – rok smrti diktátorů. Doprovodný program připravil soubor ochotníků Rieger a hudební skupina Čtyři zdi.

Festival rekordů a kuriozit
7. června 2013 začal 23. ročník festivalu rekordů. Proběhl tradičně pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a starosty města Leopolda Bambuly. Hned zahájení rekordů bylo spojeno s pokusem o rekord v oblasti ekologie. Agentura Dobrý den společně s neziskovým systémem Elektrowin vyzvala občany a žáky pelhřimovských škol, aby na náměstí přinesli nefunkční a vyřazené elektrospotřebiče. Během 4 hodin se na náměstí nashromáždilo 821 elektrospotřebičů určených k recyklaci. Festival přinesl 60 rekordů českých, světových a jeden maďarský. Rekordmanské ceny byly vyhlášeny v průběhu obou galavečerů, a to v deseti kategoriích. Do rekordmanské síně slávy byl uveden legendární hokejista Jiří Holík, který v reprezentaci odehrál 319 zápasů, společně s nejvydávanějším českým spisovatelem, cestovatelem a etnografem JUDr. et PhDr. Miloslavem Stinglem. Mezi zaznamenanými rekordy byly také zvláštnosti jako např. největší dřevěná židle, kterou vyrobili studenti SPŠ a SOU Pelhřimov, nebo šachová simultánka, při které šachový mistr Ivan Hausner dokázal odehrát se zakrytýma očima současně 12 partií. Zážitkem pro diváky ale také pro samotné aktéry byl rekord, při němž se na pódiu smálo bez příčiny 37 lidí po dobu 6 minut pod vedením učitele jógy a smíchu Petra Fridricha.

Lední hokej
V roce 2013 působil tento sportovní klub ještě pod názvem Lední hokej- Spartak Pelhřimov s.r.o., klubové barvy oddílu jsou bílá a červená. V sezoně 2012-  2013 hráli II. ligy - sk. Západ a skončili v základní části, do play–off nepostoupili. V následující sezoně 2013- 2014 postoupili do 2. kola play off. Od 1. ledna 2014 ponesou název HC  Lední medvědi. Manažerem je Aleš Kučera a předsedou Jiří Čekal.

SK Taekwondo Lacek
Klub Taekwondo vznikl nejprve v roce 1995 v Humpolci, ale v roce 2008 Valná hromada oddílu rozhodla o změně názvu na Sportovní klub Taekwondo Lacek, o. s. a současně klub přesídlil do Pelhřimova. Největšího úspěchu dosáhli sportovci právě v roce 2013 na Mistrovství Evropy klubů v Řecku. 1. místo vybojovali Dominika Hronová, Adriana Šimánková a Jakub Skořepa. Na 2. místě skončily Tereza Schindlerová a Iveta Jiránková a 3. místo bylo pro Sebastiana Akhlase. Ve stejném roce se Jakub Skořepa zúčastnil Mistrovství Evropy do 21 let v Moldávii a také Juniorského mistrovství Evropy v Portugalsku.

Za Letopiseckou komisi: Eva Havlíčková a JUDr. Josef Doubek